Vật lý 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Xét phản ứng.

(_{1}^{2}textrm{H}) +  →  + 

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Cho biết: (100_1^2{rm{H}} = 2,0135u)

              (_{2}^{3}textrm{He} = 3,0149 u)

              (_{0}^{1}textrm{n}= 1,0087 u) 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ

Hướng dẫn giải:

a. Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.(10^{-13}) J

b. Đốt 1kg than cho 3.(10^{7}) J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :

 ≈ (6.10^{19}) phản ứng

Mỗi phản ứng cần:

              2.2,0135 u = 4,027.1,66055.(10^{-27}) kg

Vậy khối lượng đơteri cần là:

              (6).(6.10^{19}).4,027.1,66055.(10^{-27}) kg ≈ 40.(10^{-8}) kg.

Bài 2:

Phản ứng nhiệt hạch là

    A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.

    B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .

    C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.

    D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bài 3:

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

A. Tỏa một nhiệt lượng lớn.                                        

READ:  Tự động hóa trong chế tạo cơ khí | Doanhnhan.edu.vn

B. Cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được              

C. Hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

D. Trong đó, hạt nhân của các nguyên tử nung chảy thành các nuclon.        

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập