Vật lý 12 Bài 22: Sóng điện từ | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Mạch dao động của một máy thu thanh với cuộn dây có độ tự cảm (L=5.10^{-6}H), tụ điện có điện dung  (C=2.10^{-8}F) ; điện trở thuần R = 0. Hãy cho biết máy đó thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ta có: (lambda =2pi csqrt{LC}=600m)

Bài 2: 

Mạch thu sóng của một máy thu thanh đơn giản gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh để tụ có điện dung ({C_1}) thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng ({lambda _1} = 16m.) Điều chỉnh để tụ có điện dung ({C_2}) thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng  ({lambda _2} = 12m.) Điều chỉnh để tụ có điện dung (C = {C_1} + 3{C_2}) thì mạch sẽ thu được sóng điện từ có bước sóng (lambda) bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

(lambda =2pi.csqrt{LC}Rightarrow lambda ^2sim C)
(C=C_1+3C_2Rightarrow lambda ^2=lambda ^2_1+3lambda _2^2)
(Rightarrow lambda =sqrt{16^2+3.12^2}=26,2m)

Bài 3: 

Chọn câu phát biểu đúng

A. Sóng điện từ cũng mang năng lượng                                

B. Sóng điện từ chỉ truyền trong môi trường vật chất

C. Trong không khí, sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang                    

D. Sóng điện từ chỉ dùng để truyền tải thông tin liên lạc trong môi trường không khí hoặc chân không.

READ:  Vai trò của thực vật đối với thiên nhiên | Doanhnhan.edu.vn

Hướng dẫn giải:

Bài 4: 

Khi nói về quá trình sóng điện từ, điều nào sau đây là không đúng?

A.  Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng.

B.  Véctơ cường độ điện trường và véctơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.

C.  Trong quá trình truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động vuông pha nhau.

D. Trong chân không, bước sóng của sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng.

Hướng dẫn giải:

 

Xem Video giải BT Bài 22 trang 115 SGK Vật lý 12 tại: https://www.youtube.com/watch?v=pA298Q_foYc&index=3&list=PLb86fQcyLH4TFmmHHO09-Il6RWTS4Ga0T 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập