Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Trả lời câu hỏi sau đúng (Đ) hay sai (S):

a. Tăng thêm vụ trong năm là nhờ giống mới ngắn ngày.

b. Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm vụ trong năm.

c. Muốn có chất lượng tốt phải tạo được giống mới.

d. Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao.

e. Chọn lọc là phương pháp tạo giống mới.

Gợi ý trả lời:

  • Các câu đúng là: a, c, d, e.
  • Các câu sai là: b.

Câu 2

Chọn các cụm từ sau điền vào chỗ chấm của các câu cho phù hợp: Năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, chọn lọc, lai, gây đột biến, thích nghi với mọi điều kiên khí hậu và đất đai, nuôi cấy mô.

a. Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào…………………………………………… …………………………………….

……………………………………………..

b. Bằng các phương pháp …………………………………………………… đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp……..

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp……………..

Gợi ý trả lời:

a. Để đánh giá một giống cây trồng tốt người ta dựa vào: Năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, thích nghi với mọi điều kiên khí hậu và đất đai.

READ:  Soạn bài Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình | Doanhnhan.edu.vn

b. Bằng các phương pháp chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương pháp chọn lọc.

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp gây đột biến.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập