Unit 6 lớp 10 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

1. Pronunciation Language Focus Unit 6 Lớp 10

2. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 10

The present progressive (with a future meaning) and be going to (Thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai và “be going to”)

 • Be + going to + V (nguyên mẫu): Chỉ một hành động đã có ý định làm hoặc một dự đoán.
  • Oh, your language is ready now. What time are you going to leave?
  • Look at those dark clouds! – Yes, it is going to rain soon.
 • Be + V-ing: Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định
  • We are having a party next sunday. Would you like to come?

–> Giải thích: đã mời người ta thì chuyện đó phải đã được chuẩn bị hết rồi.

 • Be + V-ing vs. Be going to + V
  • Be + V-ing: chắc hơn, dấu hiệu có thời gian cụ thể, có lời mời (would you like…), chuyện quan trọng ( đám cưới, xây nhà, mua xe …)
   • I am having my house built next week. (tuần tới tôi sẽ xây nhà)
READ:  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương Nitơ | Doanhnhan.edu.vn

Chú ý: WILL còn được sử dụng để chỉ sự dự đoán trong mệnh đề đi sau các động từ : think, know, be sure hoặc một dự đoán mà tự người nói nghĩ ra chứ trong bài không kể ra dấu hiệu. Đây chính là chỗ khó khi chúng ta phân biệt dự đoán nào là dùng WILL, dự đoán nào dùng BE GOING TO.

 • Ví dụ
  • Don’ worry about that. I am sure you will find it. (có am sure => dùng will)
  • Why don’t you try on this dress? It will be nice on you. (đoán thôi mà không có nói gì về dấu hiệu ), so sánh với câu ví dụ:
  • Look at those dark clouds! (nhìn mây đen kìa! )
  • Yes, it is going to rain soon (ừ, trời sắp mưa rồi)

3. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 10

3.1. Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 1

Choose the correct option in brackets. (Chọn tùy chọn đúng trong ngoặc.)

1. Tell me your plan, Lan. What (are you doing/will you do) this Saturday evening?

2. Mary (will get married/is getting married) next week.

3. There’s a good play on TV tonight. (Will you/ Are you going to) watch it?

4. I feel terrible. I think I (will be/am going to be) sick.

5. There are a lot of black clouds in the sky. It (will/ is going to) rain.

Guide to answer

1. are you doing

2. is getting married

3. Are you going

4. am going to be

5. is going to

3.2. Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 2

Put the verbs in brackets in the present progressive or be going to. (Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

READ:  Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển | Doanhnhan.edu.vn

1. The Browns (go) to the cinema this evening.

2. We (have) an English – speaking club meeting next week. Would you like to come?

3. The cat is just behind the rat. It (catch) the latter.

4. Where you (put) this new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but he (not give) it up.

Guide to answer

1. are going

2. are having

3. is going to catch

4. are you putting

5. is not going to give

3.3. Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 3

Complete the exchanges, using the present progressive or be going to. (Hoàn thành những lời trao đổi, sử dụng thì Hiện tại tiếp diễn hoặc be going to.)

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

  – No, I’m busy. _________.

2. Can you come next weekend?

  – Sorry, we’d love to, but ___________

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

  – He says ___________

4. Should I leave the umbrella at home?

  – It’s cloudy and windy. ________. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

  – Oh, yes. _________ later.

Guide to answer

Bài này có thể có nhiều đáp án, các bạn dựa vào ngữ cảnh để hoàn thành các lời trao đổi:

1. There’s a football match on TV this afternoon. Are you going to see it?

  – No, I’m busy. I’m going to do my homework.

2. Can you come next weekend?

  – Sorry, we’d love to, but we are attending Hoa’s birthday party.

3. I hear Tim has won a lot of money. What is he going to do with the money?

READ:  Đặc điểm khí hậu Việt Nam | Doanhnhan.edu.vn

  – He says he’s going to buy a new bicycle.

4. Should I leave the umbrella at home?

  – It’s cloudy and windy. It’s going to rain. Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

  – Oh, yes. I’m going to clean them later.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập