Unit 3 lớp 12 Listening | Doanhnhan.edu.vn

1. Before You Listen Unit 3 Lớp 12

Work with a partner. Study the pictures and answer the following question. (Làm việc với bạn học. Xem hình rồi trả lời câu hỏi)

 1. What are they doing? (Họ đang làm gì?)
 2. What do you think each of them would say to greet each other? (Bạn nghĩ họ sẽ nói gì để chào hỏi nhau?)
 3. What do you think they would talk about? (Bạn nghĩ họ sẽ nói chuyện gì với nhau?)
 4. How long do you think it would take them to finish their call and why? (Bạn nghĩ học sẽ trò chuyện trong bao lâu và tại sao?)

Guide to answer

 1. They’re talking on the phone.
 2. They would say “Hello” to greet each other.
 3. I think they would talk aboul their usual jobs and things happening to them.
 4. It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street. 

2. While You Listen Unit 3 Lớp 12

2.1. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 1

Linda Cupple, a social worker, advises young people on how to use the telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Linda Cupple a cán bộ xã hội khuyên những bạn trẻ cách sử dụng điện thoại trong gia đình. Hãy nghe cô ấy nói chuyện và chọn câu đúng (T) hoặc sai (F))

 1. The telephone often causes arguments between members of the family.
 2. A reasonable length of time for a call is the main problem.
 3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.
 4. Young people should not receive a call at dinner time.
 5. Young people often call their friends at night.
 6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone.

Guide to answer

Correct false sentences

2. A reasonable length of time for a call is the most obvious problem.

4. Young people should not receive a call at dinner time if their parents do not agree.

5. Young people mostly call their friends at night.

2.2. Unit 3 Lớp 12 Listening Task 2

Listen to part of Ms Linda Cupple’s talk again and write the missing words. (Lắng nghe một phần bài nói của cô Linda Cupple một lần nữa và viết những từ còn thiếu vào chỗ trống.)

READ:  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 môn Tin học lớp 12 có đáp án năm 2017 | Doanhnhan.edu.vn

Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of (5) …………..out of a sound sleep and the fright of that instant thought – “There’s an accident” – are enough to give your parents a (6)………   attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you. remember that you’re still a member of a family. So try (8)………to your family’s regulations.

Guide to answer

 1. agreed
 2. to avoid
 3. particular
 4. adults
 5. waking
 6. heart 
 7. kindness
 8. to stick 

3. After You Listen Unit 3 Lớp 12

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple’s talk, beginning with: (Nghe lại. Tóm tắt lại bài nói của cô Linda Cupple, bắt đầu với:)

In this talk Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family. The first is to work out a reasonable…..

Guide to answer

 In this talk Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family. The first is to work out a reasonable length of time for a call after a discussion with our parents, usually ten minutes at most. And it’s the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it’s a great problem to make a call very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family’s regulations.

4. Tapescript Listening Unit 3 Lớp 12

 The Telephone – Potential Family Background

 • Hello, everyone. In today’s talk I’m going to give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to avoid unnecessary disagreements between you and members of your family.
 • The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parents – arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over, and agree to a few simple regulations.
 • The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, and yet it isn’t so long that other members of the family will become angry. Even when your parents are out, the length of your call should be limited, because they, or someone else, may he trying to reach your home for a very important reason.
 • Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.
 • A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm, when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought – “There’s an accident” – are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it’s the one time your parents can sleep late.
 • If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you’re still a member of a family. So try to stick to your family’s regulations. That’s all for my talk today. Thank you lor listening.
READ:  Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng | Doanhnhan.edu.vn
Phần dịch bài nghe Unit 3 Lớp 12
 • Chào mọi người. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách sử dụng điện thoại một cách hợp lý nhất để tránh những bất đồng không cần thiết giữa bạn và các thành viên trong gia đình.
 • Như bạn đã biết, điện thoại là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó có thể gây tranh cãi giữa bạn và cha mẹ bạn – những tranh luận đó có thể dễ dàng tránh được nếu bạn sẽ ngồi xuống, tiếp thu và thỏa thuận một vài quy định đơn giản.
 • Tất nhiên vấn đề rõ ràng nhất là xem xét thời gian thích hợp cho một cuộc gọi. Thời gian chính xác phải được thỏa thuận với cha mẹ của bạn, nhưng mười phút là khoảng thời gian tối đa cho một cuộc gọi rồi. Đó chắc chắn là thời gian đủ dài để nói bất cứ thứ gì trong năm cách khác nhau, nhưng nó không phải là quá dài mà các thành viên khác của gia đình sẽ trở nên tức giận. Thậm chí khi cha mẹ bạn vắng nhà, chiều dài cuộc gọi của bạn nên được hạn chế, bởi vì có những người đang cố gắng gọi đến nhà bạn vì một lý do rất quan trọng nào đó.
 • Thời gian gọi điện thoại cần có sự thoả thuận. Nếu bố mẹ bạn phản đối việc rời khỏi bàn ăn để nhận cuộc gọi thì hãy nói với bạn bè tránh gọi vào giờ đó, nếu một người nào đó điện thoại, yêu cầu họ hãy gọi lại, hoặc cung cấp số điện thoại để gọi lại họ khi bữa tối kết thúc.
 • Một vấn đề nghiêm trọng là gọi điện thoại rất muộn vào ban đêm, hoặc rất sớm vào buổi sáng. Lỗi này chủ yếu do những người trẻ, những người hay gọi điện thoại lúc 10 hoặc 11 giờ tối, khi rất nhiều người lớn mệt mỏi đang chìm trong ngủ. Vì vậy, xin vui lòng nói với bạn bè của bạn không được gọi điện thoại sau mười giờ. Cú sốc ngay khi thức dậy sau một giấc ngủ ngon và sợ hãi khi nghĩ đến – “Có một tai nạn” – là đủ để làm cho cha mẹ bạn lên cơn đau tim. Không phải là quá ngạc nhiên vào những buổi sáng cuối tuần khi cha mẹ của bạn có thể ngủ muộn.
 • Nếu cha mẹ bạn, vì tình yêu thương bạn mà lắp đặt một điện thoại riêng cho bạn, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn là một thành viên của một gia đình. Vì vậy, cố gắng thực hiện tốt các quy định trong gia đình. Đó là tất cả bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
READ:  Phiên mã và dịch mã | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập