Unit 13 lớp 11 Vocabulary | Doanhnhan.edu.vn

1. Từ Vựng phần Reading Unit 13 Lớp 11

accompany [ə’kʌmpəni] (v): đệm nhạc

accomplished [ə’kɔmpli∫t] (adj): cừ khôi

admire [əd’maiə] (v): ngưỡng mộ

avid [‘ævid] (adj): khao khát

collect [kə’lekt] (v): sưu tầm

  • collection [kə’lek∫n] (n): bộ sưu tập
  • collector [kə’lektə] (n): người sưu tầm

common [‘kɔmən] (n): chung

discard [di,skɑ:d] (v): vứt bỏ

envelope [‘enviloup] (n): bao thư

fish tank [fi∫ tæηk] (n): bể cá

indulge in [in’dʌldʒ] (v): say mê

modest [‘mɔdist] (adj): khiêm tốn

occupied [‘ɒkjʊpaied] (adj): bận rộn

practise [‘præktis] (v): thực hành

stamp [stæmp] (n): con tem

throw … away [θrou] (v): ném đi

tune [tju:n] (n): giai điệu

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 13 Lớp 11

book stall [stɔ:l] (n): quầy sách

broaden [‘brɔ:dn] (v): mở rộng kiến thức

category [‘kætigəri] (n): loại, nhóm

classify [‘klæsifai] (v): phân loại

climb [klaim] (v): leo trèo

exchange [iks’t∫eindʒ] (v): trao đổi

hero [‘hiərou] (n): anh hùng

mountain [‘mauntin] (n): núi

name tag [neim tæg] (n): nhãn ghi tên

organize [‘ɔ:gənaiz] (v): sắp xếp

overseas [,ouvə’si:z] (adv): ở nước ngoài

pen friend [,pen’frend] (n): bạn qua thư

politician [,pɔli’ti∫n] (n): chính trị gia

postman [‘poustmæn] (n): người đưa thư

READ:  Thực hành Tìm hiểu Lào và Cam-phu-chia | Doanhnhan.edu.vn

3. Từ Vựng phần Listening Unit 13 Lớp 11

bygone [‘baigɔn] (adj): quá khứ, qua rồi

continually [kən’tinjuəli] (adv): liên tục

cope with [koup] (v): đối phó, đương đầu

fairy tale [‘feəriteil] (n): chuyện cổ tích

gigantic [dʒai’gæntik] (adj): khổng lồ

ignorantly [‘ignərəntli] (adv): ngu dốt

otherwise [‘ʌđəwaiz] (conj): nếu không thì

profitably [‘prɔfittəbli] (adv): có ích

4. Từ Vựng phần Writing Unit 13 Lớp 11

guideline [‘gaidlain] (n): hướng dẫn

imaginary [i’mædʒinəri] (adj): tưởng tượng

plan [plæn] (n): kế hoạch

real [riəl] (adj): có thật 

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 13 Lớp 11

frighten [‘fraitn] (v): làm khiếp sợ

postcard [‘poustkɑ:d] (n): bưu thiếp

presence [‘prezns] (n): sự hiện diện

present [‘preznt] (n): món quà

repair [ri’peə] (v): sửa chữa

stranger [‘streindʒə] (n): người lạ 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập