Unit 12 lớp 10 Vocabulary | Doanhnhan.edu.vn

1. Từ Vựng phần Reading Unit 12 Lớp 10

classical [‘klæsikəl] music (n): nhạc cổ điển                            

folk [fouk] music (n): nhạc dân gian

rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul] (n): nhạc rock and roll                      

pop [pɔp] music (n): nhạc pốp

jazz (n) [dʒæz]: nhạc ja                                                            

country [‘kʌntri] music (n): nhạc đồng quê

serious (adj) [‘siəriəs]: nghiêm túc, đứng đắn, bác học                 

traditional (adj) [trə’di∫ənl]: theo truyền thống

Western European [,juərə’pi:ən] (n): tây âu                                 

combination (n) [,kɔmbi’nei∫n]: sự kết hợp

style (n) [stail]: phong cách                                                        

beat (n) [bi:t]: nhịp (âm nhạc)

African [‘æfrikən] music (n): âm nhạc châu phi                            

Western [‘westən] music (n): âm nhạc phương tây

make something/ somebody different [‘difrənt] from something / somebody: (làm cho điều gì / ai khác biệt với điều gì / ai)

human (n) [‘hju:mən]: loài người                                                 

emotion (n) [i’mou∫n]: cảm xúc

especially (adv) [is’pe∫əli]: đặc biệt là                                         

communicate (v) [kə’mju:nikeit]: giao tiếp

be like (adj): giống như                                                              

express (v) [iks’pres]: thể hiện

anger (n) [‘æηgə]: sự tức giận                                                    

integral (adj) [‘intigrəl]: gắn liền

event (n) [i’vent]: sự kiện                                                           

occasion (n) [ə’keiʒn]: dịp

set the tone [toun] for (v): tạo nên không khí ( vui, buồn) 

joyfulness (n) [‘dʒɔifulnis]: sự vui nhộn

READ:  Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Ngữ Văn | Doanhnhan.edu.vn

joyful (adj) [‘dʒɔiful]: vui nhộn                                                    

atmosphere (n) [‘ætməsfiə]: bầu không khí

funeral (n) [‘fju:nərəl]: đám tang                                                 

solemn (adj) [‘sɔləm]: trang nghiêm

mournful (adj) [‘mɔ:nful]: tang thương                                         

lull (v) [lʌl]: ru ngủ

above [ə’bʌv] all (adv): trên hết                                                 

entertain (v) [,entə’tein]: giải trí

entertainment (n) [,entə’teinmənt]: sự giải trí                                

uplift (adj)[‘ʌplift]: hưng phấn, bay bổng

delight (v) [di’lait]: làm thích thú, làm say mê                               

sense (n) [sens]:giác quan

a billion [‘biljən] -dollar industry [‘indəstri]: ngành công nghiệp tỉ đô (mang lại lợi nhuận cao)

fairy tale (n) [‘feəriteil]: chuyện cổ tích                                         

criticise (v) [‘kritisaiz]: chỉ trích

convey (v) [kən’vei]: truyền đạt, biểu lộ, thể  hiện                                                      

serene (adj) [si’ri:n]: thanh bình, tĩnh lặng

role [roul] of music (n): vai trò của âm nhạc

mention (v) [‘men∫n]: đề cập

2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 12 Lớp 10

cheer [t∫iə] (v) somebody up: làm ai cảm thấy vui vẻ       

all the time (adv): mọi lúc

Walkman (n) [‘wɔ:kmæn]: máy nghe nhạc walkman          

have (v) the radio on: bật đài

band (n) [bænd]: ban nhạc                                                        

musician (n) [mju:’zi∫n]: nhạc sĩ

piece [pi:s] of music (n): bản nhạc                                             

popular (adj) [‘pɔpjulə]: nổi tiếng, phổ biến

kind of music [‘mju:zik] (n): thể loại âm nhạc                              

listen [‘lisn] to music (exp.): nghe nhạc

prefer (v) [pri’fə:(r)]: thích hơn                                                    

favourite (adj) [‘feivərit]: được ưa thích nhất

3. Từ Vựng phần Listening Unit 12 Lớp 10

date of birth [bə:θ] (n): năm sinh                                                

date of death [deθ] (n): năm mất

hometown (n) [‘houmwəd]: quê quán                                          

birthplace (n) [‘bə:θpleis]: nơi sinh

READ:  Khái niệm, chức năng và phân loại các tổ chức tài chính trung gian | Doanhnhan.edu.vn

family (n) [‘fæmili]: gia đình                                                       

music composer [kəm’pouzə] (n): nhà sọan nhạc

compose (v) [kəm’pouz]: sọan nhạc, sáng tác nhạc

sweet [swi:t] and gentle [‘dʒentl] (adj): ngọt ngào và dịu dàng

rousing (adj) [‘rauziη]: hào hứng, sôi nổi                                      

lyrical (adj) [‘lirikəl]: trữ tình

well-known (adj) [‘wel’noun]: nổi tiếng                                         

actor (n) [‘æktə]: nghệ sĩ

of all time (adv): của mọi thời đại                                                

author (n) [‘ɔ:θə]: tác giả

be proud [praud] of (adj): tự hào về                                           

national anthem (n) [‘næ∫nəl, ‘ænθəm]: quốc ca

rural (adj) [‘ruərəl]: nông thôn, làng quê                                       

except [ik’sept] for (conj.) trừ, chỉ trừ

show (n) [∫ou]: cuộc triển lãm, cuộc biểu diêễn                             

agree (v) [ə’gri:]: đồng ý, tán thành

disagree (v) [,disə’gri:]: không tán thành  

appropriate (adj) [ə’proupriitli]: thích

4. Từ Vựng phần Writing Unit 12 Lớp 10

musical (adj) [‘mju:zikəl]: có truyền thống âm nhạc                       

works (n) [wə:ks]: tác phẩm

tune (n) [tju:n]: giai điệu

mixture (n) [‘mikst∫ə]: sự pha trộn, sự hòa quyện

Ragtime (n) [‘ræg,taim]: nhạc ractim (của người Mỹ da đen)          

rag (n) [ræg]: bản nhạc thuộc thể lọai Ragtime

artistic (adj) [ɑ:’tistik]: mang tính chất nghệ thuật             

talent (n) [‘tælənt]: tài năng       

talented (adj) [‘tæləntid]: có tài                                                  

appreciate (v) [ə’pri:∫ieit]: coi trọng, đánh giá cao1  

piano [‘piænou] rag (n): bản nhạc dương cầm                             

poem (n) [‘pouim]: bài thơ

painting (n) [‘peintiη]: bức họa, bức tranh                                    

famous (adj) [‘feiməs] ( for sth): nổi tiếng về cái gì

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 12 Lớp 10

sip (n) [sip]: ngụm , hớp                                                            

price (n) [prais]: giá cả

READ:  Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân | Doanhnhan.edu.vn

zoo (n) [zu:]: sở thú                                                                   

buzz (n) [bʌz]: tiếng vo vo (sâu bọ)

pea (n) [pi:]: hạt đậu Hà lan                                                       

prize (n) [praiz] giải thưởng

zip (n) [zip]: dây kéo, khóa kéo                                                   

please (v) [pli:z]: làm hài lòng

record (n) [‘rekɔ:d]: đĩa hát                                                         

cousin (n) [‘kʌzn]: anh (em ) họ

concert (n) [‘kɔnsət]: buổi hòa nhạc                                             

a piece of bread [bred] (n): một miếng bánh mì

feel (v) [fi:l]: cảm thấy ( feel-felt-felt)                                        

relaxed (adj) [ri’lækst]: thoải mái, thanh thản

cassette player (n) [kə’set,’pleiə(r)]: máy cát-xét                           

practise (v) [‘præktis]: thực hành, rèn luyện

contest (n) [kən’test]: cuộc thi                                                    

monitor (n) [‘mɔnitə]: lớp trưởng

example (n) [ig’zɑ:mpl]: thí dụ, gương mẫu                                 

party (n) [‘pɑ:ti]: buổi tiệc

celebrate (v) [‘selibretid]: kỷ niệm, ăn mừng                                 

post office (n): bưu điện

elephone [‘telifoun]= phone =call (v): gọi điện thọai                    

free time (n) thời gian rảnh

whenever [wen’evə] (conj.): mỗi khi                              

stay at home (exp.): ở nhà

spend (v): trải qua, tiêu (spend-spent-spent)                                

play chess [t∫es] (exp.): chơi cờ

help (v) [help]: giúp đỡ

relax (v) [ri’læks]: thư giản                                                                                 

set a good example (exp.): nêu gương tốt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập