Unit 12 lớp 10 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

1. Pronunciation Language Focus Unit 12 Lớp 10

2. Grammar Language Focus Unit 12 Lớp 10

2.1. To – infinitive to talk about purposes (Động từ nguyên mẫu nói về mục đích)

To + Infinitive

 • To protect yourself from the rain, bring an umbrella.
 • To get good marks, I have to work very hard.
 • We listen to music to feel relaxed.

Ngoài ra, ta có thể dùng “In order to + infinitive” và “So as to  + infinitive”, để chỉ mục đích.

 • In order to please your parents you should study hard.
 • I went to bed early in order to get up early the following morning.

2.2. Wh – question 

 • Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau
  • When? – Time => Hỏi thông tin về thời gian
  • Where? – Place => Hỏi thông tin về nơi chốn 
  • Who? – Person => Hỏi thông tin về người
  • Why? – Reason => Hỏi lý do
  • How? – Manner => Hỏi cách thức, phương thức
  • What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động 
 • Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể
  • Which (one)? – Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn 
  • Whose? – Possession => Hỏi thông tin về sở hữu 
  • Whom? – Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ)
  • How much? – Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)
  • How many? – Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được)
  • How long? – Duration => Hỏi về thời gian
  • How often? – Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên
  • How far? – Distance => Hỏi về khoảng cách
  • What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin
READ:  Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Địa lý 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực | Doanhnhan.edu.vn

3. Exercise Language Focus Unit 12 Lớp 10

3.1. Unit 12 Language Focus Exercise 1

Use the words in brackets to answer the quesions. (Sử dụng các từ trong ngoặc để trả lời các câu hỏi.)

1. What did you phone her for? (Bạn gọi điện cho cô ấy để làm gì?)

2. What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm tiền để làm gì?)

3. What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát cả ngày để làm gì?)

4. What are you learning French for? (Bạn đang học tiếng Pháp để làm gì?)

5. What does the monitor always go to class on time for? (Lớp trưởng luôn đi học đúng giờ để làm gì?)

Guide to answer

1. I phoned her to tell her the good news.

2. I’m saving money to buy a cassette player.

3. She practises singing all day to win the singing contest.

4. I’m learning French to sing French songs.

5. The monitor always goes to class on time to set a good example for the class.

3.2. Unit 12 Language Focus Exercise 2

Complete each sentence with the right form of a suitable verb. (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của một động từ thích hợp.)

1. My father didn’t have time _____ the newspaper.

2. I wish I had enough money _____ a new bicycle.

3. I went to the post office _____ a letter.

4. He telephoned me ______ me to the party.

5. She’s going to Britain ______ English.

Guide to answer

1. My father didn’t have time to read the newspaper.

2. I wish I had enough money to buy a new bicycle.

READ:  Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào | Doanhnhan.edu.vn

3. I went to the post office to post a letter.

4. He telephoned me to invite me to the party.

5. She’s going to Britain to learn English.

3.3. Unit 12 Language Focus Exercise 3

Ask questions for the underlined words/phrases in the following sentences. (Hỏi câu hỏi cho những từ/cụm từ được gạch dưới trong những câu sau.)

1. If it rains, I’ll stay at home and watch TV.

2. My father enjoys listening to classical music.

3. He left for Ho Chi Minh City last week.

4. James wants to talk to you.

5. We spent the evening playing chess last night.

6. The film starts at 8:00pm.

7. My favourite musician is Beethoven.

8. I like pop music because it helps me relax.

Guide to answer

1. What will you do if it rains?

2. What sort of music does your father enjoy listening to?

3. When did he leave for Ho Chi Minh City?

4. Who wants to talk to you?

5. How did you spend the evening last night?

6. When does the film start?

7. Who is your favourite musician?

8. Why do you like pop music?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập