Unit 11 lớp 12 Listening | Doanhnhan.edu.vn

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 12

Work in pairs. Your partner has just read an interesting book. What questions do you ask him / her to find as much as possible about the book?

(Làm việc theo cặp. Bạn cùng học của em vừa đọc một quyển sách hay. Em hỏi bạn ấy câu hỏi gì để tìm hiểu về quyển sách càng nhiều càng tốt)

Guide to answer

 • Have you read any book recently?
 • What’s the title of the book?
 • What’s the sort of the book? 
 • Who’s the author?
 • Who’s the main character?
 • What does the book tell about?
 • What’s the plot?
 • What of the book interests you most? 
 • What can you get from the book?

2. While You Listen Unit 11 Lớp 12

Listen to a woman talking about the book that she has just read and đo the tasks that follow.

(Nghe một phụ nữ nói về quyển sách bà ấy vừa đọc và làm bài tập kèm theo.)

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Circle the correct answer A, B or C. (Khoanh câu trả lời đúng nhất.)

1. The title of the book is________.

A. Canadian Wilderness

B. The Incredible Journey

C. Sheila Burnford

2. The book is about__________.

A. a Canadian family

B. three Canadian friends

C. three animal friends

3. Where does the Canadian family go?

A. To visit a friend who lives 300 miles away.

B. To England.

C. To the Canadian wilderness.

4. Why do the animals leave the friend’s house?

A. They want to find their owners.

B. They want to know how to survive life in the wilderness.

C. They were not well treated by the friend.

5. What is the central theme of the book?

A. How the animals can survive life in the wilderness in order to get home.

B. How to resolve an animal problem.

C. How to take care of other people.

Guide to answer

 

2.2. Unit 11 Listening Task 2

Listen again and fill in the gaps in the passage. 
(Nghe lại và điền các chỗ trống ở đoạn văn.)

READ:  Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1)………….. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him. but amazingly he found the (2)…….……..to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like (3) ……….. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their (4)……………..through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would recommend the book to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) …………..or wanted one would enjoy it.

Guide to answer

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a (1) family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him but amazingly he found the (2) strength to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like (3) humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their (4) journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

I would recommend the book to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a (5) pet or wanted one would enjoy it.

Dịch

Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng chúng biết quan tâm đến nhau như thể chúng là một gia đình. Ấn tượng nhất về chúng là về chú chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho chú ta nhưng đáng ngạc nhiên khi nó đã tìm thấy động lực để tìm đến chủ nhân.

Tác giả đã không cố gắng biến con vật thành người, nói và hành động như con người. Thay vào đó, cô đã trung thành với các nhân vật của cô như động vật và cho chúng tôi thấy cuộc hành trình của chúng qua đôi mắt loài vật. Điều đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.

Tôi muốn giới thiệu sách cho bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một vật nuôi hoặc muốn có một con sẽ thích sách này.

3. After You Listen Unit 11 Lớp 12

Work in pairs. Ask and answer the question “Would you like to read books? Why /Why not?” 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi “Em thích đọc sách không? Tại sao thích / Tại sao không?”)

READ:  Ẩn dụ là gì? Có mấy kiểu ẩn dụ. Lấy ví dụ các loại | Doanhnhan.edu.vn

Guide to answer

 • A. Have you ever read a book?
 • B. Yes. Quite often. I really like reading books.
 • A. What’s your thought of reading books?
 • B. Personally, reading has in all time and in all ages been a source of knowledge, of happiness, of pleasure and even of moral conscience.
 • A. Can you explain it more explicitly?
 • B. Of course. Good books can he said the treasure of distilled wisdom of centuries. To read means to become wiser. Moreover, in this modern world with so much more to know and to learn, the importance of reading has increased. It is not excessive to say a wise reader is a better conversationalist to see the other point of view because he can stand on his ground. In a word, reading broadens the vision, and the horizon of knowledge. It is also in a way a substitute for travel.
 • In brief, reading can contribute to the growth of understanding and help one to see the present in relation to the past and the future. And thus it can develop a historical perspective.
 • A. So it’s very useful and advantageous to read books
 • B. Sure. There’s no doubt about it.

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 12

I recently read The Incredible Journey by Sheila Burnford, a book about three animal friends who travel across the Canadian wilderness looking for their owners. It is a fascinating story that describes some of the incredible things animals can do.

When a Canadian family goes to England for a long trip, they leave their three pets with a friend who lives 300 miles away. Though well treated by the friend, the pets miss their family. One day, they are also to leave the friend’s house unnoticed and begin the long journey to find their owners. The central theme of the book, a problem the animals must resolve, is how to survive in the wilderness in order to arrive home. They never could have completed the journey alone, but they take care of one another, and all the three make it and are reunited with their owners.

Each animal has a distinct personality, but they care for one another almost as if they were a family. The most impressive of them is the old dog. The journey was the most difficult for him, but amazingly he found the strength to make it.

The author didn’t try to turn the animals into people, speaking and acting like humans. Instead, she was faithful to her characters as animals and showed us their journey through animal eyes. That made the book interesting and unbelievable.

READ:  Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 8 năm 2018 | Doanhnhan.edu.vn

I would like to recommend to anyone who likes animals. I think that anyone who has ever had a pet or wanted one would enjoy it.

Phần dịch bài nghe Unit 11 tiếng Anh 12

Gần đây tôi đã đọc cuốn sách The Incredible Journey của Sheila Burnford, một cuốn sách về ba con vật làm bạn với nhau đi qua vùng hoang dã Canada tìm kiếm chủ nhân của chúng. Đây là một câu chuyện hấp dẫn mô tả một số điều thú vị mà con vật có thể làm.

Khi một gia đình người Canada đi tới nước Anh cho một chuyến đi dài, họ để lại ba vật nuôi của mình với một người bạn sống cách đó 300 dặm. Mặc dù được người bạn chăm sóc tốt, nhưng ba con vật nuôi vẫn nhớ chủ nhân của mình. Một ngày nọ, chúng cũng rời khỏi nhà của người bạn ấy khi anh ta không để ý đến và bắt đầu cuộc hành trình dài để tìm chủ nhân. Chủ đề chính của cuốn sách, một vấn đề mà thú vật phải giải quyết là làm thế nào để sống sót trong vùng hoang dã để về nhà. Chúng không bao giờ có thể hoàn thành cuộc hành trình một mình, nhưng chúng biết chăm sóc lẫn nhau, và cả ba con vật đã đoàn tụ với chủ của chúng.

Mỗi con vật có một nhân cách khác biệt, nhưng chúng biết quan tâm đến nhau như thể chúng là một gia đình. Ấn tượng nhất về chúng là về chú chó già. Cuộc hành trình là khó khăn nhất cho chú ta nhưng đáng ngạc nhiên khi nó đã tìm thấy động lực để tìm thấy chủ nhân.

Tác giả đã không cố gắng biến con vật thành người, nói và hành động như con người. Thay vào đó, cô đã trung thành với các nhân vật của cô như động vật và cho chúng tôi thấy cuộc hành trình của chúng qua đôi mắt loài vật. Điều đó làm cho cuốn sách trở nên thú vị và không thể tin được.

Tôi muốn giới thiệu sách cho bất cứ ai thích động vật. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đã từng có một vật nuôi hoặc muốn có một con sẽ thích sách này.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập