Unit 1 lớp 12 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

The pronunciation of the ending “s” (Cách phát âm mẫu tự “s” ở cuối từ)

 • Nguyên tắc phát âm như sau: Có 3 cách phát âm đuôi “s”/ “es”
  • /s/ sau âm vô thanh (voiceless consonant): /p/, /f/, /t/, /k/, /θ/
   • Ví dụ: cups /kʌps/, works /wɜ:ks/, laughs /lɑ:fs/,…
  • /iz/ sau những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ʧ/, /ʤ/​​
   • Ví dụ: buses /bʌsiz/, watch /wɔtʃiz/,…
  • /z/ sau âm hữu thanh (voiced consonant), nguyên âm và các phụ âm: /b/, /v/, /d/, /ð/, /l/, /m/, /n/, /g/, /ŋ​/​
   • Ví dụ: days /deiz/, hills /hilz/, clothes /klouðz/,…
 • Nguyên tắc này được áp dụng với mẫu tự “s” đứng ở cuối danh từ số nhiều, sở hữu cách và động từ ở ngôi thứ ba số ít (có quy tắc).

1.2. Grammar Language Focus Unit 1 Lớp 12

Tense Revision (Ôn tập thì)

Past simple, Past progressive, Present perfect

Tenses (Các thì) Form (Công thức) Signal words (Nhận biết)

Past simple

(Quá khứ đơn)

 • S + V-ed(II) + O
 • S + did + not + V(bare infinitive)
 • Did + S + V(bare infinitive)?

yesterday, last week/month/year,

ago, in + time (in the past),…

Past progressive

(Quá khứ tiếp diễn)

 • S + was/were + V-ing
 • S + was/were + not + V-ing
 • Was/Were + S + V-ing?

2p.m yesterday, …

(Thời gian cụ thể trong quá khứ)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

 • S+have/has+V-ed(III)
 • S+ have/has + not + V-ed(III)
 • Have/Has + S + V-ed(III)?

for, since, recently, so far, several time, 

never, ever, yet….

READ:  Sinh học 10 Bài 5: Protêin | Doanhnhan.edu.vn

 

1.3. Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 12

a. Excercise 1 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Underline the most suitable tense form in each sentence. (Gạch chân dưới dạng thì thích hợp nhất trong mỗi câu sau)

 1. Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.
 2. Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?
 3. This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.
 4. Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?
 5. Sony, could you say that again? I didn’t listen/haven’t listened to you.
 6. Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.
 7. Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

Guide to answer

 1. Did you see / Have you seen my bas anywhere? I can’t find it.
 2. Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/Have you enjoyed it?
 3. This is the photo of my great grandfather. He was/has been married six times.
 4. Have you given/Did you give Helen my message when you have seen/saw her?
 5. Sony, could you say that again? I didn’t listen/haven’t listened to you.
 6. Did you two meet/Have you two met before? Laura, this is Peter.
 7. Did you meet/Have you met anyone interesting at the party?

b. Excercise 2 Language Focus Unit 1 Lớp 12

Decide which answer (A, B or C) best fits each space. (Hãy xác định câu trả lời nào A, B hay C thích hợp vào mỗi chỗ trống)

READ:  Địa lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

Dear Linda,                                          

I am sorry I(1)__________ B___ to for so long, but I (2)_________________ very busy lately. All last month I (3) __________ exams, and I (4) _______________anything else but study for ages,  Anyway, I (5)_______________ studying  now and I (6)_____________ for my exam results.

As you can see from this letter, I (7)___________ my address and (8)__________ in Corydon now. I (9)___________ that I wanted a change form central London because it (10)____________  so expensive. A friend (11)____________ me about this flat, and I (12)__________ here about two months ago.

When you (13)_______ to England this summer, please visit me. I(14)_________________ here until the middle of August. Then  I (15) _____________ on holiday to Scotland.

Please write soon.

Margaret.

 1. A. don’t write       B. haven’t written      C. am not writing
 2. A. was being        B. am                       C. have been
 3. A. had                 B. was having            C. have had
 4. A. haven’t done    B. don’t do                C. wasn’t doing
 5. A. stop                B. have stopped         C. was stopping
 6. A. wait                B. am waiting            C. have waited
 7. A. am changing    B. have changed        C. will change
 8. A. will live            B. have lived             C. live
 9. A. decided           B. have decided         C. decide
 10. A. will become     B.becomes                C. has become
 11. A. tells                B. told                       C. was telling
 12. A. have moved     B. was moving           C. moved
 13. A. will come        B. came                     C. come
 14. A. am staying      B. stayed                   C. stay
 15. A. have gone       B. am going               C. will have gone
READ:  Phát tán của quả và hạt | Doanhnhan.edu.vn

Guide to answer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A A B B B C B C B C C A B

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập