Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ

 • Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan
 • Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

1.2. Một số dạng biểu đồ

 • Biểu đồ cột: Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu
 • Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
 • Biểu đồ hình tròn: Dùng để mô tả tỷ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu

Hình 1. Một số dạng biểu đồ

1.3. Tạo biểu đồ

Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây:

 • Bước 1. Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ
 • Bước 2. Nháy nút Chart Wizard  trên thanh công cụ
 • Bước 3. Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi)
READ:  Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha | Doanhnhan.edu.vn

Để tạo được biểu đồ thích hợp, chúng ta cần một số thông tin trên các hộp thoại, đó là: Chọn dạng biểu đồ, xác định miền dữ liệu, các thông tin giải thích biểu đồ và vị trí đặt biểu đồ.

a. Chọn dạng biểu đồ

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Chọn nhóm biểu đồ
 • Bước 2. Chọn dạng bản đồ trong nhóm
 • Bước 3. Nháy Next để sang tiếp theo

Hình 2. Chọn dạng biểu đồ

 

b. Xác định miền dữ liệu

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi, nếu
 • Bước 2. Chọn dãy dữ liệu cần mình họa theo hàng hay cột

Hình 3. Xác định miền dữ liệu

c. Các thông tin giải thích biểu đồ

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Nháy chuột vào biểu đồ
 • Bước 2. Vào Layout sau đó chọn:
  • Chart Titles: Giải thích tên (tiêu đề) cho biểu đồ
  • Axis Titles: Giải thích thông tin các trục (trục đứng, trục ngang)
  • Legend: Hiển thị hay ẩn, chọn vị trí cho chú thích màu sắc thể hiện nội dung
  • Data Labels: Hiển thị hay ẩn, chọn vị trí giá trị dữ liệu số
  • Data Table: Hiển thị hay ẩn bảng dữ liệu 

Hình 4. Chú thích thông tin trên bản đồ

d. Chọn vị trí đặt biểu đồ

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Nháy chọn biểu đồ 
 • Bước 2: Vào Design chọn Move Chart ->Xuất hiện hộp thoại

Sau đó chọn:

 • As object in: Chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu
 • As new sheet: Một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó
READ:  Lịch sử 7 Bài 25: Phong trào Tây Sơn | Doanhnhan.edu.vn

Hình 5. Chọn vị trí đặt biểu đồ

1.4. Chỉnh sửa biểu đồ

a. Thay đổi vị trí biểu đồ

Nháy chuột trên biểu đồ sau đó kéo thả đến vị trí mới.

b. Thay đổi dạng biểu đồ

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Nháy chọn biểu đồ 
 • Bước 2. Vào Design chọn Change Chart Type -> Xuất hiện hộp thoại -> Sau đó chọn Nhóm biểu đồ rồi chọn dạng biểu đồ

c. Xóa biểu đồ

Để xóa một biểu đồ đã tạo, em nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete.

d. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy
 • Bước 2. Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập