Tin học và xã hội | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại

a. Lợi ích của ứng dụng tin học

 • Tin học được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 • Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt là internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến.
 • Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí.

b. Tác động của tin học đối với xã hội

 • Sự phát triển của tin học làm thay đổi nhận thức và cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội.
 • Góp phần thay đổi phong cách sống của con người.
 • Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.

Tóm lại: Tin học và máy tính ngày nay đã thật sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

1.2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa

a. Tin học và kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thứcyếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội.

READ:  Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật | Doanhnhan.edu.vn

b. Xã hội tin học hóa

 • Xã hội tin học hóa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia.
 • Xã hội tin học hóa làm tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức.
 • Trong xã hội tin học hóa, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,…

1.3. Con người trong xã hội tin học hóa

 • Sự ra đời của mạng máy tính, đặc biệt là internet đã tạo ra một không gian mới: không gian điện tử.
 • Không gian điện tử là khoảng không gian chủ yếu của nền kinh tế tri thức, một nền kinh tế mà các loại hàng hóa cơ bản của nó có thể lưu thông một cách dễ dàng trong khoảng không gian này.

Mỗi chúng ta trong xã hội tin học hóa cần:

 • Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên mang thông tin.
 • Có trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng internet.
 • Xây dựng phong cách sống khoa học, có đạo đức và văn hóa ứng xử trên internet, có ý thức tuân thủ pháp luật.
   

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập