Thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh | Doanhnhan.edu.vn

I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình:

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

 • Doanh thu bán hàng:

  • Sáng: 100 x 5.000 đ = 500.000 đồng

  • Trưa: 200 x 5.000 đ = 1000.000 đồng

  • Giải khát: 100 x 3.000 đ = 300.000 đồng

⇒ Tổng doanh thu: 1.800.000 đồng

 1. Chi phí trả công lao động cho nhân viên nấu ăn và phục vụ: 180.000 đồng

 2. Nhu cầu vốn kinh doanh (Chi phí mua hàng): 900.000 đồng

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

a. Tổng mức bán:           109.000.000 đồng

b. Xác định mức bán hàng ở từng thị trường

20.106+106+ 30.106= 60.106 đ

c. Tổng giá trị mua:         81.000.000 đồng

d. Mua từng mặt hàng 

 • Hàng A: 

 • Hàng B: 

 • Hàng C: 

  • Cơ sở 1: 15.200.000 đồng

  • Cơ sở 2: 11.400.000 đồng

  • Cơ sở 3: 11.400.000 đồng

e. Tổng chi phí:  99.000.000 đồng

READ:  Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật | Doanhnhan.edu.vn

f. Lợi nhuận: 10.000.000 đồng

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh:

1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế.

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất.

a) Bán hàng

 • Ngành hàng A:

 • Ngành hàng B:

b) Chi phí kinh doanh

 • Chi phí mua hàng

  • Ngành hàng A:

  • Ngành hàng B

 • Chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác b.quân: 50.000 đ/tấn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập