Thông tin và biểu diễn thông tin | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Đánh dấu X vào bảng dưới đây để lựa phát biểu Đúng hay Sai?

  Đúng  Sai

Ba dạng thông tin cơ bản là: Dạng âm thanh, dạng văn bản, dạng Hình ảnh 

   
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân    

Khi thông tin được biểu diễn trong máy tính, người ta gọi là dữ liệu

   

Gợi ý trả lời:

  Đúng  Sai

Ba dạng thông tin cơ bản là: Dạng âm thanh, dạng văn bản, dạng Hình ảnh 

X  
Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng hệ thập phân   X

Khi thông tin được biểu diễn trong máy tính, người ta gọi là dữ liệu

X  

 

Câu 2

Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

Câu 3

Những câu sau đây thuộc dạng thông tin nào?

1. Nghe bài hát từ máy nghe nhạc

2. Đọc một bài báo bình luận về thể thao.

3. Xem một bức ảnh

4. Tiếng chó sủa ngoài đường

5. Nhìn chiếc xe đạp rất đẹp chạy trên đường

Gợi ý trả lời:

1. Dạng âm thanh

2. Dạng văn bản

3. Dạng hình ảnh

4. Dạng âm thanh

5. Dạng hình ảnh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học | Doanhnhan.edu.vn