Sử dụng các hàm để tính toán | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Hàm trong chương trình bảng tính

 • Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
 • Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể
 • Sử dụng hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn

1.2. Cách sử dụng hàm

 • Chọn ô cần nhập
 • Gõ dấu =
 • Nhập hàm theo đúng cú pháp
 • Nhấn Enter

Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, giống với công thức, dấu = là kí tự bắt buộc phải nhập đầu tiên.

1.3. Một số hàm trong chương trình bảng tính

a. Hàm tính tổng

 • Công dụng: Hàm Sum dùng để tính tổng các giá trị
 • Cú pháp:  =Sum(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 1: Tính tổng

 • = SUM(15,24,45) : Biến là các số
 • = SUM(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính
 • = SUM(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
 • = SUM(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số
READ:  Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

b. Hàm tính trung bình cộng

 • Công dụng: Hàm Average dùng để tính trung bình cộng các giá trị
 • Cú pháp:  =Average(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 2: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng

 • = Average(15,24,45) : Biến là các số
 • = Average(A2,B2,C2) : Biến là địa chỉ ô tính 
 • = Average(A2,B2,20) : Biến là địa chỉ ô tính và số
 • = Average(A2:C2,20) : Biến là địa chỉ khối ô và số

c. Hàm tìm giá trị lớn nhất

 • Công dụng: Hàm Max dùng để xác định giá trị lớn nhất
 • Cú pháp:  =Max(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Chú ý 3: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

d. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất

 • Công dụng: Hàm Min dùng để xác định giá trị nhỏ nhất
 • Cú pháp:  =Min(a, b, c,…)
 • Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập