Sai số của phép đo các đại lượng vật lí | Doanhnhan.edu.vn

Contents

Bài 1:

Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.

Hướng dẫn giải:

  • Sai số của phép đo khoảng cách giữa hai điểm AB được đánh giá bởi sai số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm

  • Kết quả đo được viết: (small S = 798 pm 1mm)

Bài 2:

Cho công thức tính vận tốc tại B:

 (v =frac{2s}{t}) và gia tốc rơi tự do:  (small g =frac{2s}{t^{2}}).

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Hướng dẫn giải:

(delta )v =  =  +  =  +  = 0,014

(delta )g =  =  +  =  +2.  = 0,026

 =   = 2. = 3,95 m/s

∆v = . (delta )v = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v =  ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà  =  =  = 9,78 m/s2.

∆g = .(delta )g = 9,78.0,026 = 0,26 m/s2.

g =  ± ∆g = 9,78 ±  0,26 m/s2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài tập Điện phân trong đề thi ĐH - CĐ 2007 | Doanhnhan.edu.vn