Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Niên đại

Sự kiện

Kết quả

8-1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.

1640-1688

Cách mạng tư sản ANH

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa GCTS lên cầm quyền

1760-1840

Cách mạng công nghiệp mở đầu ở Anh

Anh là công xưởng của thế giới

1775-1783

Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

13 thuộc địa Anh giành độc lập, Mỹ là 1 Liên bang

1789-1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến. đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng Hòa

1840-1842

Nhân dân Trung Quốc chống Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện

 Trung Quốc trở thành nứa thuộc địa và thuộc địa.

28-9-1864

Quốc Tế thứ Nhất thành lập tại Luân Đôn

 Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân.

1848-1849

Cách mạng tư sản ở Châu Âu

Củng cố sự thắng lợi của CNTB,làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, Ý,Áo -Hung

1868

Cuộc Duy Tân của Minh Trị Thiên Hòang

 Kinh tế TBCN Nhật phát triển mạnh và chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược.

14-7-1889

Quốc tế thứ Hai thành lập ở Pa ri

Đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân

1911

Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho CNTB phát triển

1914-1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào CM thế giới phát triển mạnh mẽ, CM T 10 Nga thắng lợi, làm thức tỉnh nhân dân thuộc địa

READ:  Phân tích anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long | Doanhnhan.edu.vn

1.2. Vì sao gọi CM Hà Lan, Anh, Pháp, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ là những cuộc cách mạng tư sản :do giai cấp tư sản lãnh đạo lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chính quyền của Giai cấp tư sản

1.3.Theo em, trong số những cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, cuộc cách mạng nào có thể được xem là triệt để nhất ? Vì sao ?CMTS Pháp triệt để nhất, lật đổ phong kiến, lập nền cộng hòa, lập chuyên chính dân chủ cách mạnh và giải quyết quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là ruộng đất

1.4. Hãy nêu 3 nội dung chủ yếu nhất trong lịch sử thế giới cận đại 

  • Sự thắng lợi của cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua các cuộc cách mạng công nghiệp.
  • Sự phát triển của phong trào công nhân Quốc tế.
  • Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

1.5. Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử thế giới cận đại và giải thích lý do trên 

  • Các cuộc cách mạng tư sản.
  • Các nước đế quốc.
  • Phong trào công nhân.
  • Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập