Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, tính trạng chiều cao cây | Doanhnhan.edu.vn

Đáp án D

P: dị hợp 3 cặp Aa, Bb, Dd lai phân tích

Fa : 7 cao đỏ : 18 cao trắng : 32 thấp, trắng : 43 thấp đỏ

Đỏ : trắng = 1 : 1 → A đỏ >> a trắng

Cao : thấp = 1 : 3 → B-D- = cao B-dd = bbD- = bbdd = thấp

Tính trạng chiều cao do 2 gen không alen tương tác bổ sung theo kiểu 9:7 qui định

KH đời con 7 : 18 : 32 : 43 ≠ (1:1) x (1:3)

→ 2 gen Aa và Bb (hoặc Aa và Dd) nằm trên cùng 1 NST

Giả sử Aa, Bb nằm trên 1 NST

Fa : Cao đỏ AB/ab Dd = 7/100 = 0,07

→ AB/ab = 0,14

→ AB = 0,14 → AB là giao tử mang gen hoán vị

Vậy P: Ab/aB Dd , f = 28% → (1) sai

Fa : (Ab/ab , aB/ab , AB/ab , ab/ab) x (D , d)

→ Fa có 8 loại kiểu gen → (2) đúng

P tự thụ

Ab/aB cho giao tử Ab = aB = 0,36; AB = ab = 0,14

Dd cho giao tử D = d = 0,5

F1 ab/ab dd = 0,14 x 0,14 x 0,25 = 0,0049 = 0,49% → (3) đúng

P tự thụ.

Ab/aB cho F1 10 loại kiểu gen

Dd cho F1 3 loại kiểu gen

→ F1 có 30 loại kiểu gen

F1 có 4 loại kiểu hình

→ (4) đúng

Có 3 kết luận đúng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài 3: Ngân hàng trung ương | Doanhnhan.edu.vn