Nội năng và sự biến thiên nội năng | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng ?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

C. Nội năng là nhiệt lượng.

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Hướng dẫn giải

⇒ Đáp án C sai.

Bài 2

100g chì được truyền nhiệt lượng 260J. Nhiệt độ của chì tăng từ ({15^0}C) đến ({35^0}C). Tính nhiệt dung riêng của chì (J/kg.độ)

Hướng dẫn giải

(Q{rm{ }} = {rm{ }}mcDelta t)

( to c = frac{Q}{{mDelta t}} = frac{{260}}{{0,1.(35 – 15)}} = 130) (J/kg.độ)

Bài 3

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 g đã nung nóng tới 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại biết rằng nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.10J(kg.K).

Hướng dẫn giải

       ({Q_1} = {rm{ }}{m_1}{c_1}Delta {t_1})

       ({Q_2} = {rm{ }}{m_2}{c_2}Delta {t_2})

       ({Q_3} = {rm{ }}{m_3}{c_3}Delta {t_3})

({Q_{1}} + {rm{ }}{Q_{2}} = {rm{ }}{Q_3})

(({m_1}{c_{1}} + {m_2}{c_2})left( {t – 8,4} right) = {m_3}{c_3}left( {100 – {rm{ }}t} right))    

((0,210.4,{18.10^3} + 0,128.0,{128.10^3})left( {21,5 – 8,4} right) = 0,192.{c_3}left( {100 – 21,5} right))

READ:  The World Health Organization (WHO) _______ | Doanhnhan.edu.vn

({c_3} = {rm{ }}0,{78.10^3}J/kg.K)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập