Nguyên tắc chuyển đổi mẫu câu từ Although sang In spite of/ Despite | Doanhnhan.edu.vn

CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ALTHOUGH / THOUGH DESPITE / IN SPITE OF

Nguyên tắc chung cần nhớ là:
Although/ though + mệnh đề
Despite / in spite of + cụm từ

Có 8 nguyên tắc
Các công thức biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ như sau:
1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
– Bỏ chủ từ,
động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
– Đem tính từ đặt trước danh từ ,bỏ to be 

Although the rain is heavy,…….
=> Despite / in spite of the heavy rain, ……
3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
– Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be 

Although He was sick,……..
=> Despite / in spite of his sickness,…….
4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ 
– Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,………

….

{xem đầy đủ ở phần Xem online hoặc Tải về–}

BÀI TẬP 1 :
Viết lại câu không thay đổi nghĩa:

1) Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……
2) Mary could not go to school because she was sick.
ð Because of ….
3) Although the weather was bad, she went to school on time.
=> Despite ….
4) My mother told me to go to school although I was sick.
=> In spite of ….
5) Because there was a big storm, I stayed at home.
=> Because of ….
6) Tom was admitted to the university although his grades were bad.
ð Despite ….
7) Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
=> Despite ….
8) In spite of his god salary, Tom gave up his job.
=> Although….
9) Though he had not finished the paper, he went to sleep.
=> In spite of ……
10) In spite of the high prices, my daughter insists on going to the movies.
=> Even though ……

READ:  Luật thơ - Ngữ văn 12 | Doanhnhan.edu.vn

Trên đây là trích dẫn lý thuyết và bài tập vận dụng trong tài liệu về nguyên tắc chuyển đổi câu giữa Although và In spite of. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập