Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc (2 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc, Tổng Giám Đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 2 mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phầnQuyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN…..Số: ../20…/QĐ….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…..***…..Hà Nội, ngày ….tháng…. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………….Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;Xét năng lực và phẩm chất cán bộ; QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay bổ nhiệm:Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamCMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an Tp……..cấp ngày:…………….Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……Giữ chức vụ: Giám đốcĐiều 2: Quyền và nghĩa vụ:Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Xem thêm: Diễn Viên Tôn Hồng Lôi Lấy Vợ Kém 15 Tuổi, Tag: Tôn Hồng Lôi

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;- Tuyển dụng lao động;- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;- Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;- Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;- Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận – Như Điều 3Lưu văn phòngT/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

CÔNG TY ……………. —————–Số: …….. – QĐ/CTYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——–o0o——– Địa danh, ngày…. tháng năm ….

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công tyĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNGCÔNG TY ……………………………. – Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………….…….…… ………………….….…– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………….…….… ………………..…….…– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà…………….…….…… …………………….…QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….…………… ……………………..…CMND số…………….…….……………………………… ……….…………….…Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …… …………………………Địa chỉ thường trú.………………………………………… ………………………Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty……., Là người đại điện theo pháp luật và chịu trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Avicii Bài Hát Hay Nhất Của Avicii Mp3 Miễn Phí

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TYChủ tịch HĐQT