Mẫu Đơn Xin Thuê Đất 50 Năm 2021, Thẩm Quyền Quyết Định Của Cơ Quan Nào

Tham khảo tài liệu “đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)”, biểu mẫu – văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: Mẫu đơn xin thuê đất 50 năm

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn………………. – Ủy ban nhân dân quận, huyện…………………………. – Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Chứng minh nhân dân số:………….do…………………………………. cấp ngày:… tháng…..năm…………….tại…………………………………. 3. Địa chỉ thườngtrú :…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Địa chỉ liênhệ:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………Điệnthoại:……………………………………………………………………………………………………. Địa điểm đất được 5.

Xem thêm: Công Ty Creatory Vn

Xem thêm: Tiểu Phong Đông Cung – 82 Tiểu Phong _ Lý Thừa Ngân

khu xin thuê :………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 6. Diện tích (m2): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên……………………..lập ngày……..tháng……….năm……..hoặc trích lục bản đồ địa chính số ……….…. .ngày……tháng….năm .. ….của …………………………………………………………………. 7. Mục đích sử dụng :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8. Thời hạn thuê (năm)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9. Phương thức trả tiền thuêđất :………………………………………………………………………………………………………………………. 9. Cam kết: ….. – Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; – Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn; – Cam kết khác (nếu có): luật sư Thuật – www.luatsudongnama.comLuËt s NguyÔn M¹nh ThuËt – www.luatsudongnama.com Người xin thuê đất …………..,ngày……tháng……..năm……….. (ký và ghi rõ họ và tên)1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___ /2004/ QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.LuËt s NguyÔn M¹nh ThuËt – www.luatsudongnama.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn
READ:  Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất Đai, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Diện Tích Đất