Giấy cam kết / Biên bản cam " />

Mẫu Biên Bản Cam Kết 2021 – Mẫu Giấy Cam Kết Cách Viết Bản Cam Kết

Giấy cam kết hay biên bản cam kết có tác dụng ràng buộc các bên cam kết có trách nhiệm trong việc thực hiện công việc nào đó. Sau đây là các mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết thường sử dụng, mời bạn đọc cùng tham khảo với Luật Nhân Dân.

Đang xem: Mẫu biên bản cam kết

*

2″>

Giấy cam kết / Biên bản cam kết là gì?

Giấy cam kết hay biên bản cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

Mẫu biên bản cam kết

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

……………, ngày….. tháng….. năm……..

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..……………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………………………………………….

Số CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: …………………..Nơi cấp:……….…………

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……………………….…………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây………………………………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………………

3………………….………………..……………………………………..……………………………

4………………….………………..……………………………………..……………………………

5………………….………………..……………………………………..……………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………………

2………………….………………..……………………………………..……………………………

Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

» Tải về giấy cam kết mẫu số 1 tại đây:

3″>

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty…………….

Tôi là: ………….. Giới tính:………

Sinh ngày:…………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………….

Chỗ ở hiện tại:………………………..

Chứng minh nhân dân số………………..do ……………….cấp ngày…………………….

Bộ phận làm việc:………………………………

Chuyên ngành:…………………………

Tôi cam kết những nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………………….

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

Xem thêm: Giang Văn Minh – Sứ Thần Thà Chết Không Để Nhục Mệnh Vua

………., ngày … tháng …. năm …..

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

» Tải về giấy cam kết mẫu số 2 tại đây:

3″>

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty ………

Tôi là: …………………….

Sinh ngày:……………………………

Hiện đang làm việc tại bộ phận: ……………………

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty, sau khi đọc kỹ hợp đồng lao động và nội quy lao động, tôi đồng ý ký hợp đồng lao động với công ty. Trong quá trình làm việc, tôi xin cam kết những nội dung sau đây:

Hoàn thành tốt công việc được giao;Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lao động của công ty;Thực hiện đúng nội dung hợp đồng lao động đã ky;

Nếu vi phạm những điều tôi cam kết trên, tôi xin chịu mọi phán quyết từ phía công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………, ngày … tháng … năm …..

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên)

» Tải về giấy cam kết mẫu số 3 tại đây:

3″>

Mẫu số 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …….

Tôi tên là: ………………..sinh ngày………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………… ngày cấp…………… nơi cấp………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………

Chỗ ở hiện tại:……………………….

Tôi làm đơn này để xác nhận tài sản……. là tài sản riêng của chồng tôi là ông…………. sinh ngày……………..

Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp……………nơi cấp………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………..

Tôi cam kết rằng không có tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến tài sản là ……..

Xem thêm: Ruồi Trâu By Ethel Lilian Voynich, Họ Ruồi Trâu

Tôi cam đoan và tính chất của lời trình bày trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cơ quan để chồng tôi có thể hoàn thiện hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản………..theo quy định của pháp luật.