Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Củng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính
 • Sử dụng bộ mã ASCII để mã hóa xâu kí tự, số nguyên
 • Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động

1.2. Nội dung

1. Củng cố khái niệm

Bài tập 1

Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

a. Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong lĩnh vực tính toán.

b. Học tin học là học sử dụng máy tính.

c. Máy tính là sản phẩm trí tuệ của con người.

d. Một người phát triển toàn diện trong xã hội hiện đại không thể thiếu hiểu biết về tin học.

Gợi ý trả lời:

c, d là các câu đúng.

Bài tập 2

Trong các đẳng thức sau đây, những đẳng thức nào là đúng?

a. 1KB = 1000 byte

b. 1KB = 1024 byte

c. 1MB = 1000000 byte

Lưu ý:

 • Chính xác: 1 KB = 210Byte
 • Nhưng đôi khi người ta lấy: 1 KB = 1000Byte

Gợi ý trả lời:

Câu đúng là câu b)

Bài tập 3

Có 10 học sinh xếp hàng ngang để chụp ảnh. Em hãy dùng 10 bit để biểu diễn thông tin cho biết mỗi vị trí trong hàng là bạn nam hay bạn nữ.

READ:  Dinh dưỡng nitơ ở thực vật | Doanhnhan.edu.vn

Gợi ý trả lời:

Qui ước: Nam:0, nữ:1

Ta có dãy bit: 1001101011

2. Hướng dẫn sử dụng bảng mã ASCII

Bài tập 4

Chuyển các xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: “VN”, “Tin”.

Gợi ý trả lời:

“VN” tương ứng với dãy bit: “01010110  01001110”

“Tin” tương ứng dãy bit: “01010100  01101001  01101110”

Bài tập 5

Dãy bit “01001000 01101111 01100001” tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự nào?

Gợi ý trả lời:

Dãy bit đã cho tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự: “Hoa”.

Bài tập 6

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Gợi ý trả lời:

Phát biểu trên là đúng, vì các thiết bị điện tử trong máy tính chỉ hoạt động theo 1 trong 2 trạng thái.

Bài tập 7

Đổi các số sau sang hệ 2 và 16: 7; 15; 22; 127; 97; 123.75

Gợi ý trả lời:

Số – Hệ 2 16
7 111 7
15 1111 F
22 10110 16
127 1111111 7F
97 1100001 61
123.75 1111011.11 7B.C

Bài tập 8

Đổi các số sau sang hệ cơ số 10: 5D16; 7D716; 1111112; 101101012

Gợi ý trả lời:

 • 5D16 = 5×161 + 13×16 = 9310
 • 7D716 = 7×162 + 13×161 + 14×16 = 200710
 • 1111112 = 1×25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×21 + 1×2 = 6310
 • 101101012 = 1×27 + 0x26 + 1×25 + 1×24 + 0x23 + 1×22 + 0x21 + 1×2 = 18110

​Bài tập 9

a. Đổi từ hệ hexa sang hệ nhị phân: 5E;  2A; 4B; 6C.

b. Đổi từ hệ nhị phân sang hệ hexa: 1101011; 10001001; 1101001; 10110.

READ:  Giải Toán 10 SGK nâng cao Chương 2 Bài 3 Hệ thức lượng trong tam giác | Doanhnhan.edu.vn

Gợi ý trả lời:

a.

 • 5E16:  5 = 01012, E = 14 = 11102
 • 5E16 = 0101 11012

Tương tự:

 • 2A16 = 0010 10102
 • 4B16 = 0100 10112
 • 6C16 = 0110 11012

b. 

 • 11010112: 0110 = 6; 1011 = 11=B
 •  11010112 = 6B16

Tương tự:

 • 100010012 = 8916
 • 11010012 = 6916
 • 101102 = 1616

3. Hướng dẫn cách biểu diễn số nguyên và số thực

Bài tập 10

Để mã hoá số nguyên -27 cần dùng ít nhất bao nhiêu byte?

Gợi ý trả lời:

Để mã hoá số  -27 cần 1 byte.

Bài tập 11

Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phảy động: 11005; 25,879; 0,000984.

Gợi ý trả lời:

 • 11005    =   0.11005x 105
 • 25,879    =   0.25879×102
 • 0,000984   =   0.984x 10-3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập