Khóa Học Sql Cho Người Mới Bắt Đầu Đến Chuyên Nghiệp, Video Hướng Dẫn Học Sql Cho Người Mới Bắt Đầu

Các câu lệnh truy vấn (Query) Các câu lệnh trèn dữ liệu (Insert) SQL Functions SQL Join Câu truy vấn con (Subquery)
Ngôn ngữ SQLNgữ pháp SQL (Ngữ pháp cơ bản, tiêu chuẩn cho mọi loại DB)Ngữ pháp SQL riêng của SQLServer.

Đang xem: Khóa học sql cho người mới bắt đầu

Ở đây tôi sử dụng SQLServer Management Studio, một công cụ sẵn có sau khi bạn cài đặt SQLServer. Bạn có thể xem qua hướng dẫn cài đặt SQLServer tại:

*

Tài liệu này sử dụng cơ sở dữ liệu LearningSQL (phiên bản SQLServer). Bạn cần tạo cơ sở dữ liệu đó để tiện cho việc học (Bạn chỉ mất không quá 5 phút để làm việc này).Script tạo cơ sở dữ liệu và cấu trúc của cơ sở dữ liệu này bạn có thể xem tại:
Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ bản nhất trong SQL, mục đích là truy vấn dữ liệu trong các bảng (Table).

*

— Truy vấn dữ liệu trên bảng Product_Type– Truy vấn toàn bộ các cột.Select * From Product_Type;– Câu lệnh truy vấn trên và câu lệnh dưới đây là tương đương nhau.– Pty là alias (tên bí danh đặt cho bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;– Truy vấn một vài cột– Có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

— Truy vấn 4 cột trên bảng Employee (Bảng nhân viên).– Sử dụng Emp là Alias (Tên bí danh) cho bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;

READ:  Top 11 Khóa Học Đầu Tư Tài Chính Chứng Khoán Tốt Nhất Việt Nam
*

— Hàm Convert(Varchar, ) chuyển một số thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)– Sử dụng toán tử + để nối hai chuỗi (Có thể không được hỗ trợ bởi DB khác)– Chúng ta có một cột mới sử dụng “as” để định nghĩa tên cột cho cột mới này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,”EMP” + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 — Cột mớiFrom Employee Emp;– Có thể không cần sử dụng “as” trong định nghĩa Alias cho cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,”EMP” + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 — Cột mớiFrom Employee Emp;

*

Câu lệnh distinct được sử dụng cùng với Select, dùng để select các dữ liệu, bỏ qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
— Truy vấn sản phẩm (Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng)– Cột mã sản phẩm, tên và kiểu sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;– Truy vấn các kiểu sản phẩm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.– Dữ liệu là nhiều, nhưng trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;– Cần sử dụng Distinct để loại bỏ việc trùng lặp.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm những sản phẩm dịch vụ có kiểu “Cho vay cá nhân và kinh doanh”.

Xem thêm: Phim Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam Phim Thầm Yêu : Quất Sinh Hoài Nam (Drama)

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn cần truy vấn trong bảng PRODUCT, tại các vị trí có Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Quy Cách Tính Khối Lượng Thép Tấm Gân, Thã‰P TẤM ChỐNg Træ¯Á»¢T

READ:  Review Khóa Học Xuất Nhập Khẩu Vinatrain Việt Nam, Có Nên Học Ở Vinatrain Không

— Truy vấn bảng Product tìm các sản phẩm dịch vụ có kiểu:– “Cho vay cá nhân và kinh doanh”.– Ứng với cột Product_Type_Cd = “LOAN”.Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = “LOAN”;
Chẳng hạn bạn muốn tìm danh sách các nhân viên có tên bắt đầu bởi chữ 'S' và thuộc phòng điều hành (Operations).
— Câu lệnh tìm kiếm các Nhân viên có tên bắt đầu bởi chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like “S%”;– Câu lệnh tìm kiếm các nhân viên có tên bắt đầu bởi chữ S– và thuộc phòng điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like “S%”And Emp.Dept_Id = 1;
— Tìm kiếm các nhân viên có tên bắt đầu bởi chữ S hoặc P.– và trong phòng điều hành (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like “S%” Or Emp.First_Name Like “P%”)And Emp.Dept_Id = 1;

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa Học