Khái niệm về thể tích của khối đa diện | Doanhnhan.edu.vn

1. Tính thể tích khối chóp

Ví dụ 1:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, (AB=a sqrt 2, AC=a sqrt 3), cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SB=a sqrt 3.) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại B nên (BC = sqrt {A{C^2} – A{B^2}} = a.)

Suy ra: ({{rm{S}}_{Delta {rm{ABC}}}} = frac{1}{2}BA.BC = frac{1}{2}.asqrt 2 .a = frac{{{a^2}.sqrt 2 }}{2})

                                                                       

Tam giác SAB vuông tại A có (SA = sqrt {S{B^2} – A{B^2}} = a.)

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là: ({V_{S.ABC}} = frac{1}{3}.{S_{ABC}}.SA = frac{1}{3}.frac{{{a^2}.sqrt 2 }}{2}.a = frac{{{a^3}.sqrt 2 }}{6}.)   

Ví dụ 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh (asqrt2), cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SC=a sqrt5). Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 

READ:  Unit 12 lớp 12 Vocabulary | Doanhnhan.edu.vn

Lời giải:

   

Diện tích ABCD: ({{rm{S}}_{{rm{ABCD}}}} = {left( {asqrt 2 } right)^2} = 2{a^2}.)   

Ta có: (AC = AB.sqrt 2 = asqrt 2 .sqrt 2 = 2a.)

Tam giác SAC vuông tại A nên: (SA = sqrt {S{C^2} – A{C^2}} = a).

Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là: ({V_{S.ABCD}} = frac{1}{3}.{S_{ABCD}}.SA = frac{1}{3}.2{a^2}.a = frac{{2{a^3}}}{3}.)

Ví dụ 3:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng (asqrt3), cạnh bên bằng 2a.Tính thể tích khối chóp S.ABC.  

Lời giải:

Gọi M là trung điểm của BC.

O là trọng tâm tam giác ABC suy ra (SO bot (ABC).)

Tam giác ABC đều cạnh (asqrt3) suy ra:

(AM=asqrt 3 .frac{{sqrt 3 }}{2} = frac{{3a}}{2}.)

 ({rm{AO = }}frac{{rm{2}}}{{rm{3}}}.AM = frac{2}{3}.frac{{3a}}{2} = a).

({{rm{S}}_{Delta {rm{ABC}}}} = frac{1}{2}AB.AC.sin {60^0} = frac{1}{2}.asqrt 3 .asqrt 3 .frac{{sqrt 3 }}{2} = frac{{3{a^2}.sqrt 3 }}{4}).

Tam giác SAO vuông tại A nên ta có (SO = sqrt {S{A^2} – A{O^2}} = a.sqrt 3.)

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là:

({V_{S.ABC}} = frac{1}{3}.{S_{ABC}}.SA = frac{1}{3}.frac{{3{a^2}sqrt 3 }}{4}.a = frac{{{a^3}.sqrt 3 }}{4}.)

Ví dụ 4:                                                            

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 60.Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Lời giải:

(SA bot (ABCD)) nên AC là hình chiếu của SC lên mặt mặt phẳng (ABCD).

Do đó: (widehat {(SC,(ABCD))} = widehat {(SC,AC)} = widehat {SCA} = {60^o}.)

Diện tích đáy là: ({{rm{S}}_{{rm{ABCD}}}} = {a^2}.)

Tam giác SAC vuông tại A có (AC=a sqrt2, widehat {SCA} = {60^0} Rightarrow SA = AC.tan {60^o} = asqrt 6.)

READ:  Hạnh phúc một tang gia - Vũ Trọng Phụng | Doanhnhan.edu.vn

Vậy thể tích khối chóp là: ({V_{S.ABCD}} = frac{1}{3}.{S_{ABCD}}.SA = frac{1}{3}.{a^2}.asqrt 6 = frac{{{a^3}.sqrt 6 }}{3}.) 

Ví dụ 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh (BC=asqrt2,) cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy; mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy (ABC) một góc bằng 45 .Tính thể tích khối chóp S.ABC.  

Lời giải:

Gọi M là trung điểm của BC ta có: (AM bot BC).

Mặt khác: (SA bot BC) do (SA bot left( {ABC} right).)

Nên: (BC bot (SAM) Rightarrow SM bot BC.)

Suy ra: (widehat {((SBC),(ABC))} = widehat {(SM,AM)} = widehat {SMA} = {45^o}).

Tam giác ABC vuông cận tại A có (BC=asqrt2) suy ra: 

(AB = BC = a) và (AM = frac{{asqrt 2 }}{2}) (Rightarrow {{rm{S}}_{Delta {rm{ABC}}}} = frac{1}{2}AB.AC = frac{1}{2}.a.a = frac{{{a^2}}}{2})

Tam giác SAM vuông tại A có (AM = frac{{asqrt 2 }}{2}) và (widehat {SMA} = {45^o})

Suy ra: (SA = AB.tan {45^o} = frac{{asqrt 2 }}{2}.)

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là:

 ({V_{S.ABC}} = frac{1}{3}.{S_{ABC}}.SA = frac{1}{3}.frac{{{a^2}}}{2}.frac{{asqrt 2 }}{2} = frac{{{a^3}.sqrt 2 }}{{12}}).

2. Thể tích khối lăng trụ

Ví dụ 6:

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, (AC=asqrt3), cạnh A’B = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

Lời giải: 

             

Tam giác ABC vuông tại B nên (BC=sqrt {A{C^2} – A{B^2}} = asqrt 2.)

Suy ra: ({S_{ABC}} = frac{1}{2}AB.BC = frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2}.)

Tam giác A’AB vuông tại A nên: (A’A = sqrt {A'{B^2} – A{B^2}} = asqrt 3 .) 

Vậy thể tích khối lăng trụ là: ({V_{ABC.A’B’C’}} = {S_{ABC}}.A’A = frac{{{a^3}sqrt 6 }}{2}.)         

Ví dụ 7:

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh (2asqrt3), hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC, cạnh A’A hợp với mặt đáy (ABC) một góc 30. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

READ:  Soạn thảo văn bản đơn giản | Doanhnhan.edu.vn

Lời giải:

Gọi M là trung điểm của BC.

G là trọng tâm tam giác ABC suy ra: (A’G bot (ABC)).

Do đó AG là hình chiếu vuông góc của AA’ lên mặt phẳng (ABC).  

Suy ra: (left( {widehat {{A^/}A,(ABC)}} right) = widehat {{A^/}AG} = {30^0}.)

Tam giác ABC đều cạnh (2asqrt3) nên: ({S_{ABC}} = {left( {2asqrt 3 } right)^2}.frac{{sqrt 3 }}{4} = 3{a^2}sqrt 3.)

Tam giác A’AG vuông tại G có (widehat A = {30^0},AG = frac{2}{3}AM = frac{2}{3}.2asqrt 3 .frac{{sqrt 3 }}{2} = 2a.)

Suy ra: (A’G = AG.tan {30^0} = frac{{2asqrt 3 }}{3}.)

Vậy: ({V_{ABC.{A’}{B’}{C’}}} = {S_{ABC}}.{A’}A = 6{a^3}.)     

3. Công thức tính tỷ số thể tích

Ví dụ 8:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA=asqrt3.)Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SC. Tính thể tích khối chóp S.AMN và A.BCNM.

Lời giải:

Khối chóp S.AMN và S.ABC có chung đỉnh S và góc ở đỉnh S.

Do đó theo công thức tỷ số thể tích, ta có:

(frac{{{V_{S.AMN}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = frac{{{rm{SA}}}}{{{rm{SA}}}}.frac{{SM}}{{SB}}.frac{{SN}}{{SC}} = 1.frac{1}{2}.frac{1}{2} = frac{1}{4})

Suy ra: ({V_{S.AMN}} = frac{{{V_{S.ABC}}}}{4} = frac{{frac{1}{3}.{a^2}sqrt 3 .asqrt 3 }}{4} = frac{{{a^3}}}{4})

Và: ({V_{A.BCNM}} = frac{3}{4}.{V_{S.ABC}} = {frac{{3a}}{4}^3}.)

Ví dụ 9:

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành, M và N theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tính tỉ số thể tích (frac{{{V_{S.CDMN}}}}{{{V_{S.CDAB}}}}).

Lời giải:

Ta có:

({V_{S.MNCD}} = {V_{S.MCD}} + {V_{S.MNC}}) và ({V_{S.ABCD}} = {V_{S.ACD}} + {V_{S.ABC}}).

Khi đó: (frac{{{V_{S.MCD}}}}{{{V_{S.ACD}}}} = frac{{SM}}{{SA}} = frac{1}{2} Leftrightarrow {V_{S.MCD}} = frac{1}{4}{V_{S.ABCD}})

 Mặt khác: (frac{{{V_{S.MNC}}}}{{{V_{S.ABC}}}} = frac{{SM}}{{SA}}.frac{{SN}}{{SB}} = frac{1}{4} Rightarrow {V_{S.MNC}} = frac{1}{8}{V_{S.ABCD}})

Từ trên suy ra ({V_{S.MNCD}} = left( {frac{1}{4} + frac{1}{8}} right){V_{S.ABCD}} = frac{3}{8}{V_{S.ABCD}}).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập