Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Hãy nêu sự khác biệt giữa 2 loại của chương trình dịch là biên dịch và thông dịch?

Gợi ý trả lời:

Biên dịch Thông dịch
Đọc và dịch toàn bộ mã nguồn trong một lần Đọc và dịch từng câu lệnh trong mã nguồn
Thực thi chương trình vừa biên dịch được Thực thi từng câu lệnh sau khi câu lệnh đó được dịch xong
Chương trình có thể được lưu trữ để dùng về sau Không được lưu trữ để dùng về sau

Câu 2

Trong chế độ biên dịch, một chương trình đã được dịch thông suốt, hệ thống không báo lỗi. Có thể khẳng định rằng ta đã có một chương trình đúng hay chưa? Tại sao?

Gợi ý trả lời:

Không thể khẳng định chương trình đúng vì chương trình có thể vẫn còn chứa lỗi ngữ nghĩa.

Câu 3

Trong chế độ thông dịch, giả sử hai phần ba số câu lệnh trong chương trình đã được thự hiện. Có thể khẳng định rằng chương trình không còn chứa lỗi cú pháp nữa hay không? Tại sao?

Gợi ý trả lời:

Không thể khẳng định. Cú pháp của các câu lệnh chưa thực hiện chưa được kiểm tra.

Câu 4

Sau khi chương trình đã được dịch thông suốt, không còn lỗi cú pháp, có cần tiếp tục hiệu chỉnh, tức là tìm và sửa lỗi trong chương trình nguồn nữa hay không?

READ:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế | Doanhnhan.edu.vn

Gợi ý trả lời:

Có. Cần kiểm tra ngữ nghĩa.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập