Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Hãy lựa chọn các cụm từ ở cột B phù hợp với cột A:

Cột A : Các ngành thực vật

Cột B: Đặc điểm

1. Các ngành Tảo có các đặc điểm . . . 

a. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu, có nón, hạt hở ( hạt nằm trên lá noãn ).

2. Ngành Rêu có các đặc điểm . . .

b. Thân, rễ, lá chính thức đa dạng. Sống ở cạn là chủ yếu, có hoa và quả, hạt kín   ( hạt nằm trong quả ).

3. Ngành Dương xỉ có các đặc điểm . . 

c. Chưa có thân, rễ, lá. Sống ở nước là chủ yếu.

4. Ngành Hạt trần có các đặc điểm . . .

d. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ. Sống ở cạn thường là nơi ẩm ướt. Có bào tử, bào tử nảy mầm thành cây con.

5. Ngành Hạt kín có các đặc điểm . . . 

e. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu, có bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản.

Hướng dẫn:

1- c, 2- d, 3- e, 4- a, 5- b

Bài 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh:

1.Việc tìm hiểu sự ……(1)……và ……(2)………giữa các dạng thực vật rồi chia chúng thành ………(3)….. gọi là phân loại thực vật.

2. Trong phân loại thực vật, từ …(4)…không được sử dụng chính thức…(5)……là bậc phân loại cơ sở, bậc càng…(6)…thì sự khác nhau giữa các loài càng ít. Loài là tập hợp những cá thể có nhiều đặc điểm ……(7)………về hình dạng, cấu tạo.

READ:  Sự lớn lên và phân chia của tế bào | Doanhnhan.edu.vn

Hướng dẫn:

(1) giống nhau  (2) khác nhau  (3) các bậc phân loại  (4) “nhóm”   (5) Loài    (6) thấp   (7) giống nhau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập