Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn Góp, Công Ty Chính Xác Nhất

*

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp năm 2021

Nội dung mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp năm 2021 mới nhất

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

– Đây là mẫu để các bên tham khảo, đề nghị các bên nghiên cứu và thoả thuận cụ thể cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

1. Bên chuyển nhượng phần vốn góp (Bên A):

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là cá nhân:

Họ và tên: … … …

Sinh ngày: …/…/… Quốc tịch: … … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: … …

Địa chỉ liên lạc: … … …

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là tổ chức:

Tên doanh nghiệp: … … …

Mã số doanh nghiệp: … … …

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Người đại diện theo pháp luật của công ty: … … …

Chức danh: … … …

2. Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (Bên B):

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là cá nhân:

Họ và tên: … … …

Sinh ngày: …/…/… Quốc tịch: … … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … … Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: … …

Địa chỉ liên lạc: … … …

Kê khai thông tin trong trường hợp thành viên là tổ chức:

Tên doanh nghiệp: … … …

Mã số doanh nghiệp: … … …

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư … cấp ngày … tháng … năm …

Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Người đại diện theo pháp luật của công ty: … … …

Chức danh: … … …

Sau khi bàn bạc thoả thuận, haibên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1:

Điều 2:

– (Trong trường hợp chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì ghi:) Nay Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp nêu trên của Bên A với giá chuyển nhượng là … đồng.

– (Trong trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp thì ghi:) Nay Bên A đồng ý chuyển nhượng một phần vốn góp là … …, chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp là … … của Bên A với giá chuyển nhượng là … đồng.

– Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam và việc thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Xem thêm: Trịnh Sảng – Tin Tức Scandal Mới Nhất Trên Vnexpress

– Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng: Ngày … tháng … năm …

Điều 3:

– Hai bên có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đã nêu trên để Công ty TNHH … … hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4:

Điều 5:

Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6:

Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Xem thêm: Hình Dong Powerpoint Đẹp – Tuyển Tập 5350 Ảnh Động Powerpoint Đẹp, Bắt Mắt

Điều 7:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty và 01 bản sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bên A  (trong trường hợp là cá nhân)(ký, ghi rõ họ tên) Bên B  (trong trường hợp là cá nhân)(ký, ghi rõ họ tên)
Bên A (trong trường hợp là tổ chức) Người đại diện theo pháp luật của Công ty … Chức danh: … (ký, ghi rõ họ tên) Bên B (trong trường hợp là tổ chức) Người đại diện theo pháp luật của Công ty … Chức danh: … (ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 2021

Tải về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp năm 2021 file world tại đây