Hoá học 8 Bài 32: Phản ứng oxi hóa | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Sự khử và sự oxi hóa

1.1.1. Sự khử

 • Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất. (Chất khử là chất nhường electron, chất oxy hóa là chất nhận electron)
 • Thí nghiệm: CuO    + H2    Cu +   H2
  • Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 đã chiếm oxi của CuO.

 • Ở các nhiệt độ cao khác nhau, khí Hidro có thể chiếm được nguyên tố oxi của một số oxit kim loại khác như sắt (III), oxit Fe2O3, chì (II) oxit PbO, thủy ngân (II) oxit HgO…

1.1.2. Sự oxi hóa 

 • Sự oxi hóa là sự tác dụng  của oxi với một chất.
 • Ví dụ :

Zn + O2       ZnO

1.2. Chất khử và chất oxi hóa

 • Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
 • Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
 • Ví dụ: Trong phương trình hóa học: CuO    +  H2   →   Cu +  H2O
  • CuO nhường oxi cho H2 → Cu
  • H2 chiếm oxi của CuO → H2O

Vậy:    CuO         +   H2        → Cu +H2O

    (chất oxi hóa)  (chất khử)

 • Trong phản ứng C + O2  CO2 thì bản thân oxi cũng là chất oxi hóa
READ:  Công nghệ 8 Bài 18: Vật liệu cơ khí | Doanhnhan.edu.vn

1.3. Phản ứng oxi hóa – khử

 • Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

 • Trong phương trình hóa học:  CuO    +  H2    Cu +  H2O

 • Có thể biểu diễn quá trình khử và oxi hóa của phản ứng CuO  + H2 như sau:

Sơ đồ biểu diễn quá trình khử và oxi hóa

Hình 1: Sơ đồ biểu diễn quá trình khử và oxi hóa

⇒ Sự khử và sự oxi hóa là 2 quá trình trái ngược nhau, nhưng xảy ra đồng thời trong 1 phương trình hóa học.

? Phản ứng sau có phải là phản ứng oxi hoá – khử không ? Vì sao ?

2H2    +    O2     2H2O

Dựa vào dấu hiệu có sự nhường và chiếm oxi giữa các chất để phân biệt phản ứng oxi hóa với các loại phản ứng khác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập