Hoá học 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử Fe lần lượt là 1,28 Ăngstrong và 56 g/mol .Tính khối lượng riêng của Fe, biết rằng trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn lại là rỗng. 

Hướng dẫn:

Đổi 1,28 Ăngstrong = 1,28.10-8 cm 

Khối lượng 1 nguyên tử Fe = m = 56 / (6,02.1023) gam 

Thể tích 1 nguyên tử Fe = V = 4/3 . п . (1,28.10-8)3 cm3

⇒ d = m / V = 10,59 gam / cm3

Vì Fe chỉ chiếm 74% thể tích tinh thể nên khối lượng riêng thật sự của Fe = 10,59 . 0,74 = 7,84 gam / cm3

Bài 2: 

Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. biết khối lượng riêng của Au là 19,36g /cm3 Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể?

Hướng dẫn:

Đổi 1,44 Ăngstrong = 1,44.10-8 cm 

Khối lượng 1 nguyên tử Au = m = 197 / (6,02.1023) gam 

Thể tích 1 nguyên tử Au = V = 4/3 . π . (1,44.10-8)3 cm3

⇒ d = m / V = 26,179 g / cm3

Gọi x phần trăm thể tích nguyên tử Au chiếm chỗ, khối lương riêng của Au = 19,36 

⇒ 26,179x = 19,36 = 0,7395 = 73,95% 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Đỗ Phủ | Doanhnhan.edu.vn