Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có f = (5.10^{14}) Hz. Số phôtôn nguồn phát ra trong mỗi giấy bằng (3.10^{19}) hạt. Tìm công suất bức xạ của nguồn?

Hướng dẫn giải

Ta có: 
(P = N. varepsilon = N. h. f)
⇒ (P) = (3.10^{19}).(6,625.10^{-34}).(5.10^{14}) = 9,9375 W

Bài 2

Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 0,18 (mu)m vào bề mặt một miếng kim loại có giới hạn quang điện 0,3 (mu)m. Cho rằng năng lượng của mỗi phôtôn được dùng để cung cấp công thoát electron phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng. Tìm vận tốc cực đại của các electon?

Hướng dẫn giải

 

  •  (lambda = 0,18 mu m = 0,18.10^{-6}m; lambda _0= 0,3 mu m = 0,3.10^{-6}m)

  • Theo công thức Anhxtanh:  (v_{0 max} = sqrt{frac{2hc}{m}left ( frac{1}{lambda }-frac{1}{lambda _0} right )})

(Rightarrow v_{0 max} = sqrt{frac{2.6,625.10^{-34}.3.10^8}{9,1.10^{-31}}left ( frac{1}{0,18.10^{-6}}-frac{1}{0,3.10^{-6}} right )} = 9,85.10^5 m/s)

Bài 3:

Chiếu một bức xạ có (lambda = 0,14 mu m) vào một quả cầu bằng đồng có công thoát A = 4,57eV đặt cô lập về điện. Tìm điện thế cực đại của quả cầu?

Hướng dẫn giải

• (A=4,57eV=4,57.1,6.10^{-19}=7,312.10^{-19} J)
• Giới hạn quang điện: (lambda _0 = frac{hc}{A})
(Rightarrow lambda _0 = frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{7,312.10^{-19}} = 0,27 mu m)
(lambda = 0,14 mu m

(Rightarrow V_{max} = left ( frac{hc}{lambda } – A right ).frac{1}{|e|} = left ( frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,14.10^{-6}}- 7,312.10^{-19} right ).frac{1}{1,6.10^{-19}})
(Rightarrow V_{max} = 4,3 (V))

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Địa lý lớp 8 năm 2018-2019 | Doanhnhan.edu.vn