Hệ điều hành làm những việc gì? | Doanhnhan.edu.vn

Bài tập 1: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1/ Muốn máy tính họat động được thì phải

A. Lắp ráp hệ điều hành vào.

B. Cài đặt hệ điều hành vào.

C. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm.

D.Tất cả sai.

2/ Mỗi máy tính

A. Chỉ có thể cài một hệ điều hành.

B. Có thể cài nhiều hệ điều hành.

C. Chỉ cài được hệ điều hành Windows.

D. Câu A và B đúng.

Gợi ý làm bài:

  • Muốn máy tính họat động được thì phải cài đặt hệ điều hành vào (Rightarrow) 1. B.
  • Mỗi máy tính có thể cài nhiều hệ điều hành (Rightarrow) 2.B

Bài tập 2: Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:

3/ Hệ điều hành …………………. là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử.

4/ Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống (…) trong các câu dưới đây để được các câu đúng. 

A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là …………………. và ………………………..

B. Hệ điều hành không phải là một …………………. Được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.

Gợi ý làm bài:

3/ Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy tính. 

READ:  Nỗi oán của người phòng khuê | Doanhnhan.edu.vn

4/ 

A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là chuộtphím.

B. Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập