Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số | Doanhnhan.edu.vn

Ta có ({{x}_{M}}=6cos left( omega .t+{{varphi }_{1}} right);{{x}_{N}}=8cos left( omega .t+{{varphi }_{2}} right))

Ta có (x={{x}_{N}}-{{x}_{M}})

Biên độ dao động tổng hợp là: ({{A}^{2}}=A_{N}^{2}+A_{M}^{2})

Nên 2 dao động vuông pha nhau. Khi M có ({{W}_{d}}={{W}_{t}}=frac{1}{2}{{W}_{M}})

Tức là đang ở vị trí (x=pm frac{A}{sqrt{2}}) ứng với ({{varphi }_{M}}=frac{pi }{4})

Do 2 dao động vuông pha nên pha dao động của N là ({{varphi }_{N}}=-frac{pi }{4})

Nên lúc này vật N cũng có ({{W}_{d}}={{W}_{t}}=frac{1}{2}{{W}_{N}})

Vậy (frac{{{W}_{dM}}}{{{W}_{dN}}}=frac{{{W}_{M}}}{{{W}_{N}}}=frac{m{{omega }^{2}}.A_{M}^{2}}{m{{omega }^{2}}.A_{N}^{2}}=frac{9}{16})

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài tập 5 trang 162 SGK Tin học 10 | Doanhnhan.edu.vn