góc xOy =40o ; góc xOz =120o. | Doanhnhan.edu.vn

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia Oy và  Oz  mà (widehat {xOy} < widehat {xOz}) (vì 40 < 120 )

Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Do đó: (widehat {xOy} + widehat {yOz} = widehat {xOz})  

     => 40 +(widehat {yOz}) = 120 (do (widehat {xOy} = {40^0};widehat {xOz} = {120^0}))

    => (widehat {yOz})= 80

b) Vì Om là tia phân giác của góc xOz nên: 

(widehat {xOm} = widehat {mOz} = frac{{widehat {xOz}}}{2} = {60^0}) (1)

+ Vì (widehat {x’Oz}) và (widehat {zOx}) là hai góc kề bù

        => (widehat {x’Oz} + widehat {zOx} = {180^0})

        =>(widehat {x’Oz} + {120^0} = {180^0}) (do (widehat {zOx} = {120^0}))

        => (widehat {x’Oz} = {60^0})(2)

+ Vì (widehat {x’Om}) và (widehat {mOx}) là hai góc kề bù

        => (widehat {x’Om} + widehat {mOx} = {180^0})

        =>(widehat {x’Om} + {60^0} = {180^0}) (do (widehat {mOx} = {60^0}))

        =>(widehat {x’Om} = {120^0})(3)

+ Từ (1), (2) và (3) =>(widehat {x’Oz} = widehat {zOm} = frac{{widehat {x’Om}}}{2})

    Nên tia Oz là tia phân giác (widehat {x’Om})

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dân số và sự gia tăng dân số | Doanhnhan.edu.vn