Download Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Đỏ, Mới Nhất 2020, Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Đỏ

Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo TT 200 Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 133Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo QĐ 48Tài khoản kế toán ngân hàngTài khoản kế toán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán

Đang xem: Download mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn đỏ

*

Tải Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc , Các bạn có thể để lại email để tải mẫu bằng file Word nha.

Xem thêm: 1,5 Hecta Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông, Đổi 1 Ha = Mét Vuông

*

CTY A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: xxxxxxx HCM, ngày… tháng …năm 2016

Xem thêm: Công Suất Chiếu Sáng Trên Một Đơn Vị Diện Tích, Tham Chiếu Quy Định Chiếu Sáng Qcvn 09:2013/Bxd

–Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):Ông (Bà):………….Chức vụ:……………….Số CMND: …………….. Ngày cấp: ………… Nơi cấp:…………………NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):Ông (Bà):…………….Chức vụ:………………Số CMND: ……….. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ………….NỘI DUNG ỦY QUYỀN:Điều 1:Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty…“Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”Điều 2:Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Mẫu Đơn
READ:  Mẫu Đơn Xin Đăng Ký Kết Hôn Viết Như Thế Nào? Mẫu Đơn Xin Đăng Ký Kết Hôn