Dòng điện trong kim loại | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong hai đầu cặp.

B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.

D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.

Hướng dẫn giải:

Bài 2:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng

A. Điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. Điện trở của vật dẫn giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của nó nhỏ hơn giá trị nhiệt độ tới hạn.

C. Điện trở của vật dẫn giảm xuống rất nhỏ khi nhiệt độ của nó đạt giá trị đủ cao.

D. Điện trở của vật dẫn bằng không khi nhiệt độ bằng 0(K).

Hướng dẫn giải:

Bài 3:

Một bóng đèn 220V – 100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 20C và dây tóc đèn làm bằng vonfram.

Hướng dẫn giải:

(R=frac{U^2}{P}=frac{220^2}{100}=484Omega)

(R_0=frac{R}{left [ 1+alpha (t-t-0) right ]})(=frac{484}{left [ 1+4,5.10^{-3}(2000-20) right ]}=48,4Omega)

Bài 4:

Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là (8 900 kg/m^3), của nhôm là (2 700 kg/m^3).

READ:  Tin học 12 Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo | Doanhnhan.edu.vn

Hướng dẫn giải:

(l = AB, S là tiết diện dây, p* là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn).

(begin{array}{l}
{m_{Cu}} = {rm{ }}{p_{Cu}}.{S_{Cu}}.l\
{m_A}_l = {rm{ }}{p_{Al}}.{S_{Al}}.l
end{array})

 (p là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn).

Suy ra: ({m_{Al}} = 490{rm{ }}kg)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập