Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học lớp 8 có đáp án năm 2017 | Doanhnhan.edu.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TIN HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

* A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm – mỗi  câu đúng 0.25điểm)

Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ khóa?

A. CT_Dau_tien           B. End                            C. Program                    D. Begin

Câu 2. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính là?

A. Ngôn ngữ dịch                                              B. Ngôn ngữ chương trình

C. Ngôn ngữ lập trình                                       D. Ngôn ngữ máy

Câu 3. Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán số học trong Pascal là?

A. + ,   –  ,  *  ,   /                                                 B. +  ,    –  ,  x  ,  /                  

C. +  ,  *  ,     ,  mod                                           D. +  ,   –   ,  *  ,  :

Câu 4. Cấu trúc chung của một chương trình gồm những phần nào?

A. Phần thân                                                      B. Phần khai báo

C. Phần kết                                                         D. Cả A và B đều đúng

Câu 5. Cho các câu lệnh sau:   x:=2;    y:=5;    z:=x+y; Hãy cho biết sau khi thực hiện

các câu lệnh trên giá trị của   z  bằng bao nhiêu?

A. 2                               B. 7                               C. 5                                D. 0

Câu 6. Trong các tên sau đây, tên nào hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. VongThe                  B. 2B                             C. Lop 8A                     D. Uses

Câu 7. Các chương trình Pascal sau đây, chương trình nào hợp lệ?

A.    begin

        end.

B.      begin

READ:  Soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương | Doanhnhan.edu.vn

              program CT_Dau_tien;

             writeln(‘Chao cac ban’);

         end.

C.    begin

           writeln(‘Chao cac ban’);

       end.

D.     program CT_Dau_tien;

         writeln(‘Chao cac ban’);

Câu 8. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

A. conts  x: real;                                                 B. var  x: integer;            

C. var  R=30;                                                      D. var  4hs: integer;

Câu 9. Trong môi trường Pascal, phép so sánh nào sau đây là đúng?

A.  x  ≥ (m + 1)  /  (5*a)                                  B.  x > (x – 6) / (3 * x – 2)

C.  (2 * x – 5)  ≠  10                                          D.  ax + b = 0

Câu 10. Kết quả của phép toán  22  mod  4  là bao nhiêu?

A. 2                               B. 5.5                            C. 5                                D. 0.5

Câu 11. Chương trình là?

A. Là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

B. Là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể

C. Là môi trường để máy tính có thể hiểu và thực hiện được

D. Là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

Câu 12. Cú pháp lệnh gán giá trị cho biến trong Pascal là?

A. < tên biến > = < giá trị hoặc biểu thức >;                             

C. < giá trị > := < tên biến >;      

B.  < tên biến > := < giá trị hoặc biểu thức >;                         

D. < biểu thức > = < tên biến >;

B. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu đúng đánh dấu X vào “Đúng”, Nếu sai đánh dấu X vào Sai”  (mỗi câu chọn đúng được 0.5 điểm)

Phát biểu

Đúng

Sai

1. Nội dung nằm trong cặp dấu chú thích { và } bị bỏ qua khi dịch chương trình.

 

 

2. Pascal phân biệt chữ hoa, chữ thường.

 

 

3. Dấu chấm phẩy ( ; ) dùng để phân cách các lệnh trong chương trình Pascal.

 

 

READ:  Địa lí 11 Bài 8: Liên bang Nga | Doanhnhan.edu.vn

C. Hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện các câu lệnh sau: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

Câu lệnh

Kết quả

1. writeln(‘15 + 10 =  ’ , 15 + 10);

………………………………………………..

2.  Cho các câu lệnh sau: x : = 2;    y := x + 1   z := y + x;      S := x + y + z; Kết quả S bằng bao nhiêu?

………………………………………………..

3. writeln(’ 16 div 2 = ’ , 16 div 2);

………………………………………………..

II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

Câu 1. Viết các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong Pascal

a. (20 . 7 – 19 + 15 )                                            b. (x > 10 – 3x)

c. (9-frac{5+3}{4+(7-2)}+4+frac{25}{5})                                  d. ((25 – 9) neq 10)

Câu 2.  Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng.

program tinh tong ;

uses crt ;

var a, b, tong := integer ;

begin

      clrscr ;

      writeln ( ‘ Nhap so a =  ’ );

      readln (a) ;

      writeln ( ‘ Nhap so b =  ’ ) ;

      readln (b) ;

      tong = a + b ;

      writeln ( ‘ Tong cua hai so a va b la:  ’ , tong ) ;

      readln ;

end

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

————-HẾT———–

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

* A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm – mỗi  câu đúng 0.25điểm)

Câu 1. A                                 Câu 5. B                                 Câu 9.   B                  

READ:  Lịch sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 | Doanhnhan.edu.vn

Câu 2. C                                 Câu 6. A                                 Câu 10. A

Câu 3. A                                 Câu 7. B                                 Câu 11. A

Câu 4. D                                 Câu 8. B                                 Câu 12. B

B. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu đúng đánh dấu X vào “Đúng”, Nếu sai đánh dấu X vào Sai”  (mỗi câu chọn đúng được 0.5 điểm)

                                                1 – Đ               2 – S                3 – Đ

C. Hãy cho biết kết quả sau khi thực hiện các câu lệnh sau: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

1. 15 + 10 = 25

2. 10

3. 16 div 2 = 8

 

{– xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về –}

Nội dung trên chỉ trích dẫn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Tin học 8 năm 2017 có đáp ánĐể xem được toàn bộ nội dung câu hỏi trong đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải đề thi về máy tham khảo nhé.

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao trong kỳ kiểm tra sắp tới!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập