Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 8 năm 2018 | Doanhnhan.edu.vn

TRƯỜNG THCS PHAN VĂN TRỊ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2

MÔN TIN HỌC 8

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?:

A. if…then                 

B. if…then…else                    

C. for…do                  

D. while…do

Câu 2: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?:

A. if…then                 

B. if…then…else                    

C. for…do                  

D. while…do

Câu 3: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :

A. For to do ;âu>á>á>ến>

B. For :=  to do ;âu>á>á>ến>

C. While <điều kiện> = do ;âu>

D. While <điều kiện> := do ;âu>

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng :

A. Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ hình hình học.

B. Phần mềm Finger Break Out dùng để quan sát thời gian trên trái đất.

C. Phần mềm Pascal dùng để luyện gõ phím nhanh

D. Phần mềm Sun Times dùng để lập trình.

Câu 5: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ :

A. In số 15 ra màn hình 3 lần.

B. In số 15 ra màn hình 5 lần.

C. Không thực hiện lệnh Writeln (3*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (3*5);

Câu 6: Giả x, i, j là ba biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :

READ:  Unit 6 lớp 12 Reading | Doanhnhan.edu.vn

x:=1; For i:=1 to 3 do for j:=i to 3 do x := x + i*j; Writeln (x);

Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là ?

Câu 7: Giả x, i là hai biến kiểu Integer. Xét đoạn chương trình Pascal sau :

x := 1; For i:=1 to 10 do if i mod 2 = 0 then x := x * i  else x := x + i; Writeln (x);

Đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị là ?

Câu 8: Xét chương trình Pascal sau :

var n,i,j,nt : Integer;

begin

readln(n);

for i:=2 to n do

      begin

            j:=2;

            while i mod j <> 0 do j := j + 1;

            if j = i then nt := i;

      end;

      writeln (nt);

readln;

end.

Chương trình trên sẽ cho phép nhập giá trị n (n>1) rồi :

A, cho biết n có phải là số nguyên tố hay không.

B, in ra màn hình tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.

C, in ra màn hình số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n và gần n nhất.

D, in ra màn hình số nguyên tố lớn hơn hoặc bằng n và gần n nhất.

II. Tự luận

Câu 1: Trong lập trình, cấu trúc lặp dùng để làm gì ? Hãy nêu dạng tổng quát và cách thực hiện lệnh của câu lệnh lặp While… do… trong ngôn ngữ lập trình Pascal ? (2 đ)

Câu 2: Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 3 trong dãy số nguyên X1, X2, …, Xn. Biết rằng n, X1, X2, …, Xn là các số nguyên nhập từ bàn phím (n>0) ?(4đ) 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ II NĂM 2018 – 2019

READ:  Tạo giống mới nhờ công nghệ gen | Doanhnhan.edu.vn

I. Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4A

5D

6. (giá trị là 26)

7 (giá trị là 16490)

8C

 

—(Để xe đáp án phần tự luận đề kiểm tra 1 tiết môn Tin 8 vui lòng đăng nhập để xem online hoặc tải về máy)—

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 8 năm học 2018 – 2019 của trường THCS Phan Văn Trị, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em học sinh có thể thử sức mình thông qua hình thức thi trắc nghiệm online trong vòng 45 phút tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập