Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa 11 có đáp án | Doanhnhan.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – MÔN HÓA HỌC 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

A.  KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1.KHÁI NIỆM: Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua.

2. ĐẶC ĐIỂM:

– Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn có halogen, N, P…

– Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, dễ cháy, kém bền nhiệt.

– Các phản ứng trong hoá học hữu cơ thường chậm, không hoàn toàn, xảy ra theo nhiều hướng thường phải đun nóng và có xúc tác.

3. ĐỒNG ĐẲNG: là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2.

4. ĐỒNG PHÂN: Đồng phân là các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 11 nhé!

B. TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

A. nhất thiết phải có cacbon, th­ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P…

B. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. th­ường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

Câu 2: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

A. đồng phân.                  B. đồng vị.                        C. đồng đẳng.                         D. đồng khối.

Câu 12: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ X, cho sản phẩm đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH dư. Thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8 gam. Mặt khác nếu đốt cháy 0,186 gam chất X thì thu được 22,4 ml khí N2 (ở đktc). Biết rằng hợp chất X chỉ chứa một nguyên tử nitơ. Công thức phân tử của hợp chất X là:

A. C6H6N2.                         B. C6H7N.                          C. C6H9N.                          D. C5H7N.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết . CTPT của X là:

A. C2H7N.                          B. C2H8N.                          C. C2H7N2.                         D. C2H4N2.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 11 nhé!

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

1.A

2.C

3.B

4.A

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.B

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

A.  KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. ĐỊNH NGHĨA: ankan (parafin) là những hiđrocacbon no, mạch hở.

2. CÔNG THỨC CHUNG: CnH2n+2 (n ≥ 1).

3. TÊN GỌI:

+ Tên thay thế:

Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + an

+ Tên thường:

Nếu chỉ có một nhánh duy nhất CH3 ở nguyên tử C số 2 thì thêm tiền tố iso, nếu có 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm tiền tố neo. Chú ý phân biệt isoankan với isoankyl và neoankan với neoankyl. Isooctan là 2,2,4 – trimetylpentan.

4. ĐỒNG PHÂN: Mạch Cacbon

5. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 11 nhé!

 

B. TRẮC NGHIỆM HIDROCACBON NO, KHÔNG NO

Câu 1. Các chất nào sau đây là đồng đẳng của etilen ?

   1-propilen (chất 1), 2-butilen (chất 2), 3-etan (chất 3), 4-propan (chất 4), 5-isobutan (chất 5), 6-isobutilen (chất 6)

   A. 1,2,3                          B.2,3,6                             C.4,5,6                               D.1,2,6

Câu 6. Để điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp:

   A. Thủy phân canxicacbua                                    B. Thủy phân dẫn xuất halogen

   C. Cộng hợp hiđro vào anken                               D. Nung Natri axetat với vôi tôi xút           

Câu 7. Người ta điều chế  etilen trong phòng thí nghiệm bằng cách

   A. phân hủy etan          B. phân hủy propen        C. tách nước của etanol D. phân hủy butan

Câu 8.  Chọn câu phát biểu đúng

   A. Anken là những hidrocacbon có công thức tổng quát  CnH2n( )

   B. Anken là những hidrocacbon không no, mạch hở có công thức tổng quát CnH2n ( )

   C. Mọi anken đều có đồng phân hình học và đồng phân mạch cacbon

   D. Nhóm CH2=CH- có tên là nhóm etyl

Câu 9. Câu nào sau đây là không đúng?

   A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của anken giống với ankan có cùng số C trong phân tử 

   B. liên kết  pi ở nối đôi của anken kém bền vững nên trong phản ứng dễ dàng bị đứt ra để tạo thành liên kết xich

ma với các nguyên tử  khác

   C. anken có khả năng làm mất màu dd brom nên có thể dùng phản ứng  này để phân biệt ankan và anken

   D. Tất cả anken đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp 

Câu 33.  Dẫn 0,336 lít hỗn hợp  axetilen và etilen qua với dung dịch bạc nitrat dư trong amoniac thu được 0,112 lít khí ở cùng điều kiện. Phần trăm thể tích của axetilen trong hỗn hợp  là

   A. 33,33%                     B. 30%                              C. 66,67%                         D. 70%

Câu 34. Cả eten, etan, etin đều có tính chất hóa học giống nhau là

     A. Có phản ứng cộng H2, halogen, HX                B. Có phản ứng  làm mất màu dd thuốc tím

READ:  Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật | Doanhnhan.edu.vn

     C. Có phản ứng thế halogen khi chiếu sáng      D. Có phản ứng oxi hóa hoàn toàn, tỏa nhiều nhiệt

Câu 35. Có thể làm sạch khí etilen có lẫn tạp chất khí axetilen bằng cách dẫn hỗn hợp  khí đi qua

     A. nước brom dư       B. dd HCl                          C. dd AgNO3/NH3 dư      D. dd KMnO4

Câu 36. Có các số liệu thực nghiệm như sau:

   – Đốt cháy hoàn toàn  1,12 lít khí hidrocacbon  X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc)

   – Nếu dẫn khí X vào dd AgNO3/NH3 dư thì thu được kết tủa màu vàng nhạt. CTCT nào sau đây là đúng với X ?

      A. CH3-CH=CH2          B. CH CH                        C. CH3-C CH                    D.CH2=CH-C CH

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 11 nhé!

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HIĐROCACBON NO, KHÔNG NO

1.D

2.A

3.D

4.B

5.B

6.D

7.C

8.B

9.D

10.B

11.A

12.C

13.B

14.C

15.C

16.B

17.B

18.C

19.D

20.B

21.A

22.A

23.C

24.B

25.C

26.C

27.A

28.D

29.D

30.C

31.A

32.B

33.A

34.D

35.C

36.B

37.D

38.D

39.B

40.B

41.B

42.A

43.C

44.B

45.D

46.B

47.C

48.C

49.A

50.C

51.A

52.C

53.D

54.B

55.A

56.C

57.B

58.B

59.A

60.B

 

CHƯƠNG 7: HIĐRO CACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

ĐỊNH NGHĨA: Hiđrocacbon thơm là hiđrocacbon trong phân tử có chứa vòng benzen trong phân tử.

I. BENZEN C6H6

II. ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN

– Là những hiđrocacbon trong phân tử có chứa 1 vòng benzen và nhánh ankyl.

– Công thức chung: CnH2n-6 (n > 6).

Hay gặp là toluen C6H5CH3, xilen C6H4(CH3)2, cumen C6H5CH(CH3)2

1. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thế

– Quy tắc thế vào vòng benzen:

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại I (là các nhóm chỉ chứa liên kết đơn hoặc có cặp e chưa sử dụng: -OH, ankyl, …) thì phản ứng thế xảy ra dễ hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí o- và p-.

+ Nếu vòng benzen đã có sẵn nhóm thế loại II (là những nhóm thế có liên kết p: -COOH, -CHO, -CH=CH2) thì phản ứng thế xảy ra khó hơn so với benzen và ưu tiên thế vào vị trí m-.

Chú ý:  Vận dụng quy tắc thế vào vòng benzen:

     + So sánh khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng benzen của các hợp chất thơm.

     + Sử dụng thứ tự hóa chất thích hợp để điều chế o – (p -) hoặc m- NO2-C6H4-Br…

– Do các đồng đẳng của benzen còn có nhánh ankyl nên trong điều kiện thích hợp có thể thế H của nhánh ankyl.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ các nội dung ôn tập cho thi học kì 2 Hóa học lớp 11 nhé!

B. TRẮC NGHIỆM BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG DẲNG

Câu 5.  Ở điều kiện thích hợp, toluen tác dụng  được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

   A. ddbrom , dd thuốc tím, hidro, oxi

READ:  Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận | Doanhnhan.edu.vn

   B. brom khan, hỗn hợp HNO3đặc và H2SO4đ, oxi, hidro, ddKMnO4

   C. hỗn hợp HNO3đặc và H2SO4đ, KMnO4,hidro, oxi, nước Clo

   D. ddBrom, hỗn hợp HNO3đặc và H2SO4đ, oxi, ddKMnO4

Câu 6. Toluen phản ứng  thế  ở nhân benzen với các chất tương tự benzen nhưng khác với benzen

   A. phản ứng  của toluen xảy ra chậm hơn  và chỉ có một sản phẩm duy nhất

   B. phản ứng  của toluen xảy ra chậm hơn và thường có 2 sản phẩm 

   C. phản ứng  của toluen xảy ra dễ dàng hơn và thường có 2 sản phẩm  thế vào vị trí ortho và para

   D. phản ứng  của toluen xảy ra nhanh hơn  và chỉ có một sản phẩm duy nhất 

Câu 26: Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ khối hơi của B so với H2 là 13. Công thức của A và B lần lượt là:

A. C2H2  và C6H6.                            B. C6H6 và C2H2.               C. C2H2  và C4H4.               D. C6H6 và C8H8.   

Câu 27:  A có công thức phân tử là C8H8, tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tác dụng tối đa với:

A. 4 mol H2; 1 mol brom.                                          B.  3 mol H2; 1 mol brom. 

C. 3 mol H2; 3 mol brom.                                          D. 4 mol H2; 4 mol brom.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxi trong cùng điều kiện. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X ?

A. X không làm mất màu dung dịch Br2 nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 đun nóng.

B. X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.

C. X có thể trùng hợp thành PS.

D. X tan tốt trong nước.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HIĐRO CACBON THƠM –

NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

1.C

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.D

8.D

9.C

10.D

11.A

12.B

13.C

14.B

15.A

16.A

17.C

18.B

19.C

20.D

21.C

22.A

23.B

24.C

25.B

26.B

27.A

28.A

29.C

30.C

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề cương ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 11 của Bộ Trắc nghiệm theo chuyên đề Hóa học lớp 11. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đại cương hóa hữu cơ có đáp án
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hidrocacbon no có đáp án
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hidrocacbon không no có đáp án
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Hidrocacbon thơm – Hidrocacbon thiên nhiên có đáp án
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol có đáp án
  • Bộ câu hỏi trắc nghiệm Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic có đáp án

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

— MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)–

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập