Đại cương về dòng điện xoay chiều | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1: 

Xác định giá trị cực đại, tần số góc, chu kì, tần số, pha ban đầu của các dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời cho bởi : 

a. (i=5cos(100pi t+frac{pi }{4}) (A))

b. (i=-5sqrt{2}cos100pi t (A)) 

Hướng dẫn giải :

a.

 (i=5cos(100pi t+frac{pi }{4}) (A)rightarrow I_0=5A; omega =100pi t(rad/s); T=frac{2pi }{omega }=0,02(s) ; f=frac{1}{T}=50(Hz) ; varphi =frac{pi }{4}(rad))

b. 

(i=-5sqrt{2}cos100pi t (A)Leftrightarrow i=5sqrt{2}cos(100pi t +pi )(A); I_0=5sqrt{2} (A); omega =100pi t(rad/s); T=frac{2pi }{omega }=0,02(s); f=frac{1}{T}=50(Hz);varphi =pi (rad))

Bài 2: 

Đặt điện áp xoay chiều , t tính bằng giây (s), vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω.

Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R.

Hướng dẫn giải :

Biên độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R là :

(I_0=frac{U_0}{R}=frac{220sqrt{2}}{110}=2sqrt{2} (A))

Dòng điện chạy qua điện trở thuần R biến đổi điều hoà cùng tần số và cùng pha với điện áp xoay chiều giữa hai đầu của nó nên biểu thức của dòng điện qua điện trở thuần R là :

(i=2sqrt{2}cos100pi t(A))

trong đó, t tính bằng giây (s)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình | Doanhnhan.edu.vn