Đặc điểm loại hình của tiếng Việt | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Loại hình ngôn ngữ

a. Khái niệm

  • Loại hình: Một tập hợp những sự vật, hiện tượng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó
  • Loại hình ngôn ngữ: là tập hợp những ngôn ngữ có những đặc trưng cơ bản có những nét chung (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp…)

b. Phân loại

  • Có 2 loại hình ngôn ngữ quen thuộc: ngôn ngữ đơn lập và ngôn ngữ hòa kết.
  • Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập

1.2. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp

  • Về mặt ngữ âm: trong tiếng Việt, tiếng (âm tiết) là đơn vị phát âm tự nhiên nhỏ nhất, người ta dùng khoảng trống để phân định âm tiết.
  • Về mặt sử dụng: trong tiếng Việt, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.

b. Từ không biến đổi hình thái

  • Từ trong Tiếng Việt không biến đổi hình thái khi biểu thị ý nghĩa ngữ pháp

c. Ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng trật tự từ và hư từ

  • Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.
  • Trật tự sắp đặt từ ngữ và các hư từ thay đổi thì ý nghĩa của câu cũng thay đổi; khi thay đổi trật tự sắp đặt từ và thay đổi hư từ sẽ thay đổi nghĩa của câu hoặc khiến câu trở nên vô nghĩa.
READ:  Chế độ phong kiến nhà Nguyễn | Doanhnhan.edu.vn

Chú ý: Hư từ (đã, sẽ, đang…) là từ không có nghĩa thực tế, không tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng hay hành động, nó chỉ có nghĩa khi đóng vai trò liên kết các từ trong câu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập