Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Tại sao các MBA cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ , dây quấn thứ cấp thường nối hình sao có dây trung tính?

Hướng dẫn giải

  • Nguyên nhân:

    • Tải của mỗi hộ tiêu thụ khác nhau (tức là tổng trở các pha khác nhau). Nhờ có dây trung tính nên điện áp pha trên các tải không vượt quá điện áp định mức.

    • Thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng điện vì nối hình sao tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau: Ud và Up

Bài 2:

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Y/Yo ,được cấp điện bởi nguồn điện ba pha  có Ud=22kv. 

Hãy:

a. Vẽ sơ đồ đấu dây

b. Tính hệ số biến áp pha và dây

c. Tính điện áp pha và dây của cuộn thứ cấp.

Hướng dẫn giải

a. Vẽ sơ đồ đấu dây

b. Tính ({K_p};{K_d})

(begin{array}{l}
{K_p} = frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\
 Rightarrow {K_p} = frac{{11000}}{{200}} = 55
end{array})

({K_d} = {K_p} = 55)

c. Tính  ({U_{d2}}{rm{ }};{U_{p2}})

({K_d} = frac{{{U_{d1}}}}{{{U_{d2}}}} Rightarrow {U_{d2}} = frac{{{U_{d1}}}}{{{K_d}}} Rightarrow {U_{d2}} = frac{{22}}{{55}} = 0.4KV)

({U_{p2}} = frac{{{U_{d2}}}}{{sqrt 3 }} = frac{{0.4}}{{sqrt 3 }}KV = 220V)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Sóng. Thủy triều. Dòng biển | Doanhnhan.edu.vn