Công nghệ 10 Bài 54: Thành lập doanh nghiệp | Doanhnhan.edu.vn

I. Xác định ý tưởng kinh doanh:

II. Triển khai việc thành lập doanh nghiệp:

1. Phân tích, xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp:

Biểu đồ phân tích thị trường vàng Việt Nam vào năm 2008 trong 4 ngày (23/5 – 27/5)

a. Thị trường của doanh nghiệp:

b. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp:

 • Là nghiên cứu nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trên thị trường.

 • Xác định được nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm.

 • Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua:

 • Tìm được cơ hội kinh doanh.

c. Xác định khả năng của doanh nghiệp:

d. Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp:

2. Đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp:

a. Trình tự đăng kí thành lập doanh nghiệp.

 • Chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đăng kí kinh doanh

 • Lập và nộp đủ hồ sơ đăng kí kinh doanh theo quy định 

b. Hồ sơ đăng kí kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đăng kí kinh doanh.

 • Điều lệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh.

READ:  a, Vẽ đồ thị hàm số (y = frac{1}{2}{x^2})  (P)b, Tìm giá trị của m sao cho  điểm C(- 2; m) thuộc đồ thị (P) | Doanhnhan.edu.vn

c. Nội dung đơn đăng kí kinh doanh:

 • Địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp

 • Vốn của chủ doanh nghiệp

 • Vốn điều lệ

 • Họ, tên, địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập