Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN | Doanhnhan.edu.vn

 • Câu 1:
  Mã câu hỏi: 96516

  Đường lối công nghiệp hoá đất nước đã được hình thành từ đại hội nào của Đảng ta?

 • Câu 2:
  Mã câu hỏi: 96517

  Từ 1975 đến 1985 nước ta tiến hành công nghiệp hóa?

 • Câu 3:
  Mã câu hỏi: 96518

  Đại hội lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982) đã xác định trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải ?

 • Câu 4:
  Mã câu hỏi: 96519

  Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới là?

 • Câu 5:
  Mã câu hỏi: 96520

  Chương trình mục tiêu của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ được Đại Hội VI xác định là:

 • Câu 6:
  Mã câu hỏi: 96521

  Đại Hội X của Đảng chỉ rõ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần:

 • Câu 7:
  Mã câu hỏi: 96522

  Quan điểm công nghiệp hoá hiện đại hoá của Đảng ta là?

 • Câu 8:
  Mã câu hỏi: 96523

  Các yếu tố tăng trưởng kinh tế gồm?

  • A.
   Vốn, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị và quản lý Nhà nước

  • B.
   Vốn, tài nguyên thiên nhiên, khoa học và công nghệ, con người, cơ cấu kinh tế.

  • C.
   Con người, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, tài nguyên thiên nhiên, giá trị đồng tiền.

  • D.
   Vốn, khoa học và công nghệ, con người, giá trị đồng tiền, thể chế chính trị.

 • Câu 9:
  Mã câu hỏi: 96524

  Yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế là?

 • Câu 10:
  Mã câu hỏi: 96525

  Tiến hành công nghiệp hoá theo kiểu rút ngắn so với các nước đi trước đặc biệt chúng ta cần thực hiện yêu cầu nào?

 • Câu 11:
  Mã câu hỏi: 96526

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải bảo đảm ?

 • Câu 12:
  Mã câu hỏi: 96527

  “Khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất” được nhận định trong đại hội mấy của Đảng ?

 • Câu 13:
  Mã câu hỏi: 96528

  Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế nào được coi là yếu tố quan trọng ?

 • Câu 14:
  Mã câu hỏi: 96529

  Hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng kinh tế đối ngoại nhằm?

 • Câu 15:
  Mã câu hỏi: 96530

  Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN trong khu vực khi nào?

 • Câu 16:
  Mã câu hỏi: 96531

  Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại kinh tế thế giới WTO khi nào?

 • Câu 17:
  Mã câu hỏi: 96532

  Đâu là mục tiêu cụ thể của CNH, HĐH?

 • Câu 18:
  Mã câu hỏi: 96533

  Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của CNH, HĐH thời kì đổi mới:

 • Câu 19:
  Mã câu hỏi: 96534

  Nội dung của việc bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên?

 • Câu 20:
  Mã câu hỏi: 96535

  Những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa từ 1960 đến 1985 được đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

 • Câu 21:
  Mã câu hỏi: 96536

  Quan điểm của Đảng về vấn đề CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới ?

 • Câu 22:
  Mã câu hỏi: 96537

  Vấn đề CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn?

 • Câu 23:
  Mã câu hỏi: 96538

  Những nhân tố cần thiết cho sự chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ?

 • Câu 24:
  Mã câu hỏi: 96539

  Chon câu đúng

 • Câu 25:
  Mã câu hỏi: 96540

  Trong Đại hội lần thứ III của Đảng đã chỉ ra con đường nào là con đường duy nhất để cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

 • Câu 26:
  Mã câu hỏi: 96541

  Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982) chỉ ra việc xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho ngành nào?

 • Câu 27:
  Mã câu hỏi: 96542

  Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa XHCN được đại hội III xác định là?

 • Câu 28:
  Mã câu hỏi: 96543

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH được thông qua trong Đại hội nào của Đảng?

 • Câu 29:
  Mã câu hỏi: 96544

  Tại Đại hội nào của ĐCS Việt Nam coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

 • Câu 30:
  Mã câu hỏi: 96545

  Chỉ thị 100 CT/TW (13/1/1981) đưa ra chủ trương nào sau đây?

 • Câu 31:
  Mã câu hỏi: 96546

  Hội nghị nào của Ban Chấp hành TW Đảng khóa V đã quyết định phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh XHCN?

 • Câu 32:
  Mã câu hỏi: 96547

  Chủ trương thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng – hàng xuất khẩu được Đảng đề ra tại Đại hội nào?

 • Câu 33:
  Mã câu hỏi: 96548

  Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”?

 • Câu 34:
  Mã câu hỏi: 96549

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI với tinh thần?

 • Câu 35:
  Mã câu hỏi: 96550

  Hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ở Đại hội IX và Đại hội X Đảng ta tiếp tục bổ sung và nhấn mạnh?

 • Câu 36:
  Mã câu hỏi: 96551

  Đại hội X xác định mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là?

 • Câu 37:
  Mã câu hỏi: 96552

  Đại hội X nhận định trong thế kỉ XXI là?

 • Câu 38:
  Mã câu hỏi: 96553

  Kinh tế tri thức là?

 • Câu 39:
  Mã câu hỏi: 96554

  Xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là?

 • Câu 40:
  Mã câu hỏi: 96555

  Cụm từ “công nghiệp không khói” nói đến ngành gì?

 • Câu 41:
  Mã câu hỏi: 96556

  Đại hội nào đã nhận định: “Trong thế kỉ XXI khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất” ?

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
  READ:  Unit 16 lớp 12 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn