Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc = ({30^o}) . Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường lên quả cầu.

Hướng dẫn giải

(overrightarrow P  + {rm{ }}overrightarrow N  + overrightarrow T  = overrightarrow 0 )

(T = frac{P}{{cos {{30}^0}}} = frac{{40}}{{cos {{30}^0}}} = frac{{40}}{{0,866}} = 46,18N)

(begin{array}{*{20}{l}}
{N = P.tg{{30}^0} = 40.tg{{30}^{o}}}\
{ = 23,1{rm{ }}N}
end{array})

Bài 2:

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc (alpha = 45^o) . Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất có khối lượng 2 kg . Bỏ qua ma sát và lấy g = 10 m/s2.  Hỏi áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng đỡ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

 +  +  =             (1)

   ((Ox): N_1cosalpha – N_2 cosalpha = 0)              (2)

   ((Oy): – P + N_1sinalpha + N_2sinalpha = 0)     (3)

  (Rightarrow P = 2N_1sinalpha Rightarrow N_1 =frac{P}{2sinalpha }) = 

(N_1 =N_2 =frac{2 .10}{2.frac{sqrt{2}}{2}} (alpha =45^0))      

(N_1 = N_2 = 10sqrt2 = 14N)

Bài 3:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về trọng tâm của một vật rắn

A. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật

B. Phải là một điểm trên vật

READ:  Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát | Doanhnhan.edu.vn

C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật

D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật

Hướng dẫn giải

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập