Cách dùng However, Phân biệt However với But và Nevertheless

Bạn thường phân vân về However, But và Nevertheless trong tiếng anh? cách dùng However có những điểm khác với But và Nevertheless. Nhận dạng điểm khác về hình thức và cách sử dụng các từ đồng nghĩa này chính là nội dung của bài học bên dưới.

Contents

Cách dùng However

However: tuy nhiên, mặc dù, dù thế nào

– Trong câu, However với vai trò là một phó từ.

– However dùng để chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề.

– Trong câu đảo ngữ, However dùng để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

– However dùng để phản biện nhưng ý kiến không nhất đồng.

– Vị trí của However trong câu: đứng đầu câu hoặc đứng sau dấu chấm hay dấu chấm phẩy ở sau However luôn là dấu phẩy.

Cấu trúc However

1.Cấu trúc đảo ngữ của However.

However + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

= No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it.

(Mặc dù anh ấy đói, nhưng anh ấy không ăn nó).

= No matter how hungry he is, he doesn’t eat it.

(Không có bất cứ vấn đề nào về việc anh ấy đói, anh ấy không ăn nó).

 

Viết lại câu với However và Although

However S + V, S + V

= Although S + V, S + V

Ex: However Nam played football very well, he still lost it.

READ:  Tóm tắt Số phận con người của tác giả Sôlôkhốp

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

= Although Nam played football very well, he still lost it.

(Mặc dù Nam đã chơi bóng đá rất tốt, anh ấy vẫn thua nó)

Phân biệt However với But và Nevertheless

But: nhưng

Nevertheless: Dẫu như vậy, tuy nhiên.

– But được dùng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau (mang nghĩa đối nghịch nhau). However cũng dùng để nói sự trái ngược nhưng không mang nghĩa đối nghịch giữa 2 mệnh đề.

Ex: I saw him yesterday, but Lan didn’t.

(Tôi đã nhìn thấy anh ấy ngày hôm qua, nhưng Lan thì không).

Mai is a very beautiful girl; however, Minh is much better than her.

(Mai là một cô gái rất xinh đẹp, tuy nhiên Minh lại xinh hơn cô ấy rất nhiều).

– But chỉ đứng trước dấu phẩy và nhiều người hay dùng trong văn nói. However đứng đầu câu hoặc đứng sau dấu chấm hay dấu chấm phẩy ở sau However luôn là dấu phẩy và chủ yếu sử dụng trong văn viết.

– Nevertheless có ý nhấn mạnh hơn However và Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ.

Bài tập However

Bên trên là toàn bộ kiến thức liên quan cách dùng However và cách phân biệt rõ However với But và Nevertheless. Chỉ cần nhớ một số kiến thức này bạn sẽ thực hiện trọn vẹn các bài tập bên dưới.

1.The ending of the film is interesting; _______, I didn’t enjoy it. (However/But/Nevertheless)

READ:  Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất (có đáp án)

2.Life is short; ________, we still waste a lot of time. (However/But/Nevertheless)

3._______ he was able to do the project, he wasn’t given the position. (Although/However)

4.________ hard he tried, he couldn’t get the money. (However/Although/Nevertheless).

5. ________ carefully I drove, I couldn’r avoid the accident. (However/Although/Nevertheless).

Đáp án:

1. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

2. However (đứng sau dấu chấm phẩy và trước dấu phẩy).

3. Although (có thể dùng However).

4. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ).

5. However (vì Nevertheless không đứng trước tính từ hoặc trạng từ)

Nếu cần bổ sung thông tin về bài học trên vui lòng bình luận bên dưới. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.

Ngữ Pháp –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki