Cách dùng Because of và Despite

Tìm hiểu nhanh về cách dùng Because of và Despite trong tiếng anh, cấu trúc viết lại câu cần nắm để sử dụng trong các trường hợp chuyển đổi theo yêu cầu các bài tập tiếng anh.

Cách dùng Because of và Despite

1.Because of và Despite of nghĩa là gì?

Because of: Bởi vì

Despite: Mặc dù

2. Chức năng Because of và Despite

– Because of dùng để chỉ nguyên nhân, lý do về một vấn đề cụ thể nào đó.

– Despite dùng để chỉ sự tương phản của một sự vật, sự việc nào đó.

 

3. Cách dùng Because of và Despite

a. Cấu trúc Because of và Despite thông thường:

Because of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: They stopped playing football, because of the rain. (Họ đã phải dừng chơi đá bóng bởi vì trời mưa).

Despite + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Despite of not being intelligent, she passed the exam. (Mặc dù không thông minh, cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra).

b. Cấu trúc Because of và Despite trong viết lại câu:

Because S + V, S + V.

➔ Because of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Although/ Though/ Eventhough + S + V, S + V.

➔ Despite + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Trường hợp 1: Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ.

Cách chuyển: Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ thì viết lại câu với Because of và Despite ta cần bỏ chủ ngữ ở mệnh đề có chứa Because/ Although/ Though/ Eventhough rồi thêm “ing” vào động từ chính.

READ:  Dàn ý nghị luận xã hội về lòng biết ơn

Ex: – Because Hoang is very tall, he can jump high. (Bởi vì Hoàng rất cao, anh ấy có thể nhảy cao).

➔ Because of being very tall, Hoang can jump high. (Bởi vì Hoàng rất cao, anh ấy có thể nhảy cao).

– Although Hung is not intelligent, he can study fast. (Mặc dù Hung không thông minh, anh ấy có thể học nhanh).

➔ Despite not being intelligent, Hung can study fast. (Mặc dù không thông minh, Hung có thể học nhanh).

Trường hợp 2: Khi hai mệnh đề không có cùng chủ ngữ.

Cách chuyển: Khi hai mệnh đề không có cùng chủ ngữ thì viết lại câu với Because of và Despite ta cần:

– Đưa tính từ lên trước danh từ tạo thành cụm danh từ ở mệnh đề có chứa Because of và Despite rồi bỏ các phần không cần thiết.

Ex: – Because the price is cheap, she insists on buying the house. (Bởi vì giá rẻ, cô ấy khăng khăng mua ngôi nhà).

➔ Because of the cheap price, she insists on buying the house. (Bởi vì giá rẻ, cô ấy khăng khăng mua ngôi nhà).

– Though the price is cheap, Tom doesn’t buy the car. (Mặc dù giá rẻ, Tom không mua chiếc xe).

➔ Despite the cheap price, Tom doesn’t buy the car. (Mặc dù giá rẻ, Tom không mua chiếc xe).

– Đổi tính từ thành danh từ trong mệnh đề chứa Because of và Despite.

Ex: – Peter can’t drive because he was ill. (Peter không thể lái xe bởi vì anh ấy ốm).

READ:  Bài tập điền từ Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN

➔ Because of the illness, Peter can’t drive. (Bởi vì ốm, Peter không thể lái xe).

– Hoa insists on driving although she is ill. (Hoa khăng khăng lái xe mặc dù cô ấy đang ốm).

➔ Despite the illness, Hoa insists on driving. (Mặc dù ốm, Hoa khăng khăng lái xe).

– Sử dụng The fact that.

Ex: -The flight was cancelled because the weather was bad. (Chuyến bay đã bị trì hoãn bởi thời tiết xấu).

➔ Because of the fact that the weather was bad, the flight was cancelled. (Bởi vì sự thật rằng thời tiết xấu, chuyến bay đã bị trì hoãn).

– Though I was sad, I don’t want to go out. (Mặc dù tôi buồn, tôi không muốn ra ngoài).

➔ Despite the fact that I was sad, I don’t want to go out. (Mặc dù sự thật rằng tôi buồn, tôi không muốn ra ngoài).

*Note: Cấu trúc Because of và Despite là dạng trái nghĩa của nhau.

Kiến thức loigiaihay cung cấp về cách dùng Because of và Despite trong tiếng anh hi vọng hữu ích cho bạn trong các bài tập tại lớp. Chúc các bạn học tốt.

Ngữ Pháp –

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Wiki