Biên Bản Họp Chuẩn Nhất 2021, Hướng Dẫn Ghi Biên Bản Cuộc Họp 2021

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

*

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc********

Địa danh, ngày ….. tháng …. năm …….

Đang xem: Biên bản họp

Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ………… (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………. cấp ngày:…………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT Họ và tên Sô vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)1 2 Tổng: 2. Các thành viên vắng mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp kết thúc ………..cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:Thành viên mới:

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

*

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Xem thêm: Top 10 Khóa Học Tiếng Trung Online Tốt Nhất, Học Tiếng Trung Online Trên Mạng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY ……………… (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ……………. cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

*

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHKINH TẾ QUỐC DÂNCHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊNCăn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;

Ngày……… tháng…….. năm…….., chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là ………. đảng viên, trong đó chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v chính thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong đó chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Hà Dĩ Thâm – Bên Nhau Trọn Đời

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…… đồng chí (….. %) với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1