Mẫu Biên Bản Cảnh Cáo – Thư Cảnh Cáo Nhân Viên

Sau đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm, mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm dành cho người lao động, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đang xem: Biên bản cảnh cáo

*

Vi phạm lao động là hành vi phổ biến của người lao động trong các công ty, doanh nghiệp. Khi xử lý những hành vi vi phạm, người sử dụng lao động phải căn cứ vào nội quy công ty, thỏa ước lao động hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã được thỏa thuận giữa các bên, mức độ vi phạm cũng như hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần của người lao động mà có thể lập biên bản nhắc nhở vi phạm hoặc biên bản cảnh cáo vi phạm của người lao động.

Dưới đây là nội dung mẫu biên bản nhắc nhớ vi phạm và mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm, mời các bạn tham khảo.

Nội Dung Bài Viết

Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm

CÔNG TY……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/2019/BB …………., ngày…..tháng….năm…..

BIÊN BẢN NHẮC NHỞ VI PHẠM

(V/v vi phạm kỷ luật)

Hôm nay, vào lúc…..giờ, ngày….tháng…năm tại địa điểm………

 ………………………

BÊN LẬP BIÊN BẢN:

Tên người lập biên bản:……………………

Đơn vị:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

BÊN BỊ LẬP BIÊN BẢN:

Tên người bị lập biên bản:…………………………………………

Đơn vị:…………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………

Biên bản được lập với nội dung sau:

1. Thời gian xảy ra vụ việc:…………………………………………..

2. Địa điểm xảy ra vụ việc:………………………………………………………………

3. Nội dung vi phạm:…………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bảng Chấm Công Word Excel Cho Nhân Viên Mới Nhất 2019, Bảng Chấm Công File Word

4. Thiệt hại (nếu có):………………………………

5. Tang vật thu được (nếu có):…………………………………………

6. Ý kiến bên bị lập biên bản:…………………………………………

7. Xác nhận của bên lập biên bản:……………………………………………

Biên bản này được lập thành hai bản. Bên lập biên bản giữ một bản, bên bị lập biên bản lập biên bản giữ.

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bị lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ban lãnh đạo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm

CÔNG TY……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/2019/BB …………., ngày…..tháng….năm…..

BIÊN BẢN CẢNH CÁO VI PHẠM

(Về việc vi phạm kỷ luật)

Tên nhân viên vi phạm:………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………

Phòng ban:………………………………………………………………………….

Ngày xảy ra vi phạm:……………………………………………………….

Địa điểm xảy ra vi phạm:…………………………………………………

Hình thức vi phạm:………………………………………………………….

Xem thêm: 1Kg Bằng Bao Nhiêu Lít Bằng Bao Nhiêu Kg? Quy Đổi 1 Lít Nước Sang Đại Lượng Ml, Kg, M3,

Thiệt hại xảy ra (nếu có):……………………………………………

Tang vật thu được (nếu có):…………………………………………………..

Cảnh cáo trước đó

Nhắc nhở Bằng văn bản Thời gian Người lập biên bản
Cảnh cáo lần 1
Cảnh cáo lần 2
Cảnh cáo lần 3

Người lập biên bản trình bày sự việc:……………………………………

Ý kiến của nhân viên vi phạm: